Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Дніпропетровськ – 2012

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

С.М. Алфьоров

 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ

 

Програма

вибіркової навчальної дисципліни

підготовки спеціаліста

спеціальності 7.03040101 «Правознавство»

(Шифр за ОПП________)

 

 

Дніпропетровськ – 2012


Правове регулювання відносин власності // Програма навчальної дисципліни. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 21 с.

 

РОЗРОБНИКИ:

Алфьорова Т.М., старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

 

РЕЦЕНЗЕНТИ:

Зуєв В.А. – к.ю.н., доцент, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Академії митної служби України.

Біла О.А. – директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Алібі».

 

Розглянуто на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін

21 серпня 2012 р., протокол № 1.

 

 

Рекомендовано Науково-методичною радою університету

28.08.2012, протокол № 7

 

 

Схвалено Вченою радою університету

01.09.2012, протокол № 1

 


Вступ

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Правове регулювання відносин власності» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів за спеціальністю 7.03040101 «Правознавство».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є система наукових ідей, поглядів, концепцій тощо, які стосуються правового регулювання відносин власності, а також система норм права, які регулюють відносини власності.

Міждисциплінарні зв’язкинавчальної дисципліни «Правове регулювання відносин власності» вивчається у логічному взаємозв'язку з такими навчальними дисциплінами як «Основи римського права», «Цивільне та сімейне право», «Житлове право», «Земельне право», «Господарське право», «Міжнародне приватне право», «Цивільний процес» та інших.

Найважливіші світоглядні ідеї та категорії,які підлягають засвоєнню під час вивчення дисципліни «загально-теоретичні та історико-правові засади інституту права власності; підстави набуття та припинення права власності; види права власності, співвідношення видів права власності з формами власності; особливості набуття та здійснення права власності на окремі види майна; відносини щодо охорони та захисту права власності; класифікація речових прав на чуже майно та підстави їх виникнення і припинення та ін.».

Роль і значення навчальної дисципліни «Правове регулювання відносин власності» у підготовці та майбутній професійній діяльності фахівця.

Цивільне законодавство України, зокрема Цивільний кодекс України, послідовно утверджують на законодавчому рівні лінію поваги з боку державних інституцій до особи-власника. Засади справедливості, добросовісності та розумності, неприпустимості позбавлення права власності, крім випадків, установлених Конституцією України та законами, гарантування усім власникам рівних умов здійснення своїх прав повинні бути не лише писаними законодавчими принципами, а й непорушними заповідями у правозастосувальній діяльності.

Сучасний стан правового регулювання відносин власності, особливо в частині його практичної реалізації, далекий від суспільного ідеалу. Постійні зміни і доповнення чинного законодавства, інколи необгрунтовані та стихійні, не сприяють утвердженню поваги до права як соціального надбання. Зазвичай вони є відбитком соціальної та політичної нестабільності у державі. Такі процеси напряму впливають на правозастосувальну діяльність, яка є найбільш об'єктивним віддзеркаленням ефективності правового регулювання. Практика застосування законодавства як дійсність права породжує прямі запитання, що потребують не менш прямої законодавчої відповіді. Тому теорія права, правова наука мають виконувати не тільки завдання з аналізу та синтезу правового регулювання і практики його застосування, а й бути безпосереднім джерелом законодавчої роботи та живим провідником, зв'язком між суспільними потребами, волею законодавця та їхнім практичним утіленням.

 

Основні риси навчальної та науково-творчої діяльності необхідні для успішного опанування методологічних засад відносин власності, наукових досліджень, виховання педагогічного такту, розвитку культури мовлення, формуванню навичок та вмінь публічного виступу, участі в дискусії. Формування цих рис забезпечить майбутнім правникам глибинне підґрунтя для збагачення загальної юридичної культури, уможливить розуміння ними сучасної правової системи України та успішну роботу в якості фахівця з цивільного права, а особливо відносин власності.

Характер навчально-пізнавальних проблем і завдань, що сприяють формуванню цих рис:

- відмінні світоглядні засадничі позиції відносин власності;

- розуміння відносин власності як нормативної системи, відмінної за характером від традиційних галузей права;

- багаті міждисциплінарні, міжгалузеві зв’язки правового регулювання відносин власності як нормативної системи, науки та навчальної дисципліни;

- перебування відносин власності у постійному розвитку, в тому числі щодо методу правового регулювання, який збагачується матеріальним регулюванням.

 


1. Мета та завдання навчальної дисципліни

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Правове регулювання відносин власності» є засвоєння студентами змісту норм та інститутів права власності, які регулюютьмайнові відносини, які встановлюють приналежність матеріальних благ власнику; встановлюють підстави та умови виникнення у суб’єктів права власності; визначають обсяг повноважень власника з володіння, користування і розпорядження матеріальними благами; встановлюють підстави та умови припинення права власності та приналежні об’єкти, матеріальні блага; встановлюють правові засоби захисту прав власника.

 

1.2. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Правове регулювання відносин власності» є засвоєння основних постулат права власності, опанування інструментаріїв права власності, вміння самостійно аналізувати їх законодавче оформлення, оволодіння основними навичками практичного використання цивільно-правових засобів. За цих умов набуті ними знання та практичні навички не застаріють й при прийнятті нових нормативно-правових актів.

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, студенти, слухачі повинні:

знати:

1) на понятійному рівні:поняття права власності, його зміст, межі здійснення; історію становлення та розвитку права власності; характеристику законодавства стосовно відносин власності; поняття власності та права власності; правовий статус суб’єктів права власності; здійснення права власності та межі його здійснення; первісні та вторинні способи набуття права власності; підстави припинення права власності з волі власника та усупереч волі власника; питання про форми та види права власності; особливості довірчої власності у цивільному законодавстві України; особливості набуття та здійснення права власності на окремі види майна, а саме: право власності на земельну ділянку, на житло та ін.; питання про охорону та захист права власності; окремі способи захисту прав власників та користувачів; співвідношення права власності та речового права; класифікацію речових прав на чуже майно.

2) на фундаментальному рівні:історію розвитку права власності; парадигму та методологію пізнання права власності.

3) на практично-творчому рівні:методику вирішення практичних завдань з права власності та речових прав на чуже майно.

вміти:

1) на репродуктивному рівні:відтворювати основні поняття та конструкції права власності; вирішувати тести та виконувати індивідуальні завдання;

2) на алгоритмічному рівні:застосовувати загальні та спеціальні алгоритми аналізу інститутів права власності, самостійно працювати з нормативно-правовими актами;

3) на евристичному рівні:аналізувати положення та інститути права власності; виступати експертом та консультантом у навчанні інших;

4) на творчому рівні:вичерпно, логічно та творчо викладати інформацію в усній і письмовій формі; ґрунтовно висловлюватися та дискувати, пов’язуючи при цьому теоретичний матеріал з права власності.

 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144 год. / 4 кредитів ECTS.


2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

 

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Загальні положення про право власності: поняття, ознаки і зміст

 

Поняття власності та права власності. Ознаки права власності.

Власність як економічна, правова, соціальна категорія. Поняття власності та права власності. Власність як правова категорія. Право власності у об'єктивному і суб'єктивному значенні. Ознаки права власності. Становлення та розвиток інституту права власності у цивільному законодавстві України. Правовий статус суб’єктів права власності. Обмеження власників перед законом.

Зміст права власності. Повноваження з володіння, користування і розпорядження.

Здійснення права власності та його межі. Абсолютний характер права власності. Способи встановлення меж здійснення права власності. Правомірність здійснення права власності. Суть конституційного принципу «власність зобов’язує». Використання власником свого майна для здійснення підприємницької діяльності. Непорушність права власності.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.