Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИПомощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

до виконання економічної частини

дипломного проекту

 

 

для студентів спеціальності 7.05030101 „Розробка родовищ та видобування корисних копалин”, спеціалізації 7.05030101. 03 „Відкриті гірничі роботи”

усіх форм навчання

 

 

М. Кривий Ріг

 

 

Укладачі: канд. техн. наук, доц. Горлов М.І.,

канд. техн. наук, доц. Темченко О.А.

 

Відповідальний за випуск: докт. техн. наук, проф. Ковальчук В.А.

 

 

Рецензент: канд. екон. наук, доц. Максимов С.В.

 

У даних методичних вказівках наведено методику техніко-економічних розрахунків за всіма розділами дипломного проекту, список рекомендованої науково-технічної, навчальної, довідкової літератури та нормативно-інструктивної, а також законодавчих актів з окремих напрямів гірничого виробництва.

У додатках наведено основні нормативно-довідкові дані, які необхідні для виконання економічної частини дипломного проекту.

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри Схвалено на вченій раді економіки, організації та управління інженерно-економічного факультету,

підприємствами, протокол № 9 від 15.02.2013 р. протокол № 7 від 25.02.2013р.

 

 


ЗМІСТ

 

 

ПЕРЕДМОВА................................................................................................4

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ........................................................6

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РОЗРАХУНКІВ У РОЗДІЛАХ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ ОСНОВНИМ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОЦЕСАМ......8

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ У РОЗДІЛІ “ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН”..........................................................23

 

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ У РОЗДІЛІ “РОЗКРИТТЯ РОДОВИЩА”..............................................................................................26

 

РОЗДІЛ 5. ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ В ОСНОВНІЙ ЧАСТИНІ ПРОЕКТУ............................................................28

 

РОЗДІЛ 6. ЗВЕДЕНІ ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ..............................33

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ......................................46

 

ДОДАТКИ....................................................................................................50

 

ДОДАТОК А. ПРИБЛИЗНА ВАРТІСТЬ ГІРНИЧО-ТРАНСПОРТНОГО УСТАТКУВАННЯ......................................................................................50

 

ДОДАТОК Б. ПОСАДОВІ ОКЛАДИ КЕРІВНИКІВ, СПЕЦІАЛІСТІВ ТА СЛУЖБОВЦІВ СЕРЕДНЬОСТАТИСТИЧНОГО КАР’ЄРУ............52

 

ДОДАТОК В. ПОГОДИННІ ТАРИФНІ СТАВКИ РОБІТНИКІВ НА ВІДКРИТИХ ГІРНИЧИХ РОБОТАХ........................................................55

 

ДОДАТОК Г. НОРМИ ВИТРАТ ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗА ПІДРОЗДІЛАМИ ГІРНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА.................................56

 

ДОДАТОК Д. ПЕРЕЛІК ЗМІННОГО ОБЛАДНАННЯ НА ГІРНИЧО-ТРАНСПОРТНОМУ УСТАТКУВАННІ КАР’ЄРУ ................................58

 

ПЕРЕДМОВА

 

 

Добувна промисловість відноситься до сфери матеріального виробництва згідно статі 261 Господарського кодексу України. У відповідності до Національного класифікатора України щодо класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2010, який чинний з 01.01.2012 року, добувній промисловості і розробленню кар’єрів присвоєно код В, зокрема добування залізних руд - код 07.1.

Гірничорудна галузь промисловості в усьому світі розвивається в 1,5 – 2 рази швидше порівняно з іншими галузями, для яких мінеральна сировина є вихідною. Кожні 15 – 20 років обсяги світового видобутку корисних копалин збільшуються удвічі.

Україна є одним з основних виробників товарної залізної руди і посідає 7 місце у світі. Гірничорудна промисловість з видобутку і переробки мінеральної сировини для чорної металургії представлена 18 основними підприємствами, які щорічно виробляють товарної продукції на суму більше 6 млрд. грн. Первинна вартість основних засобів гірничих підприємств складає біля 20 млрд. грн., на підприємствах працює більше 110 тис. людей.

В умовах таких масштабних обсягів гірничовидобувного виробництва глобального значення набуває підготовка високопрофесійних кадрів. При цьому, сучасні перетворення в Україні потребують підготовки фахівців з ринковим підприємницьким мисленням, фахівців, які швидко адаптуються до будь-яких перетворень у внутрішньому та зовнішньому середовищі, фахівців, які постійно спрямовані на інноваційну діяльність як в управлінні, так і у виробничому процесі.

Цьому значно сприяє входження освіти України у Болонський процес, основна риса якого – “навчання – протягом життя”. Стандартизація вищої освіти, використання дистанційного навчання, упровадження кредитно-модульної системи, створення якісного навчально-методичного забезпечення – це гарантія підготовки висококваліфікованих фахівців для всіх галузей народного господарства України.

ДВНЗ «Криворізький національний університет» – один з найбільш престижних вищих навчальних закладів України. У ньому готуються висококваліфіковані кадри для різних галузей народногосподарського комплексу України, але пріоритетним напрямом протягом 90 років залишається підготовка фахівців для гірничодобувних підприємств. Для вирішення цього відповідального завдання в університеті створені всі необхідні умови.

Державна атестація осіб, які закінчують навчання в ДВНЗ «Криворізький національний університет», здійснюється відповідно до вимог Галузевого стандарту вищої освіти України та стандарту вищої освіти ДВНЗ КНУ через виконання дипломного проекту та захист його на Державній атестаційній комісії.

Дипломний проект виконується відповідно до методичних вказівок із дипломного проектування для для студентів спеціальності 7.05030101 „Розробка родовищ та видобування корисних копалин”, спеціалізації 7.05030101. 03 „Відкриті гірничі роботи” усіх форм навчання

При виконанні дипломного проекту студент повинен показати уміння самостійно проводити аналіз результатів діяльності конкретного підприємства, виявляти проблемні напрями, обґрунтовано приймати технологічні рішення, обирати сучасні типи гірничо-транспортного устаткування, розраховувати техніко-економічні показники за всіма технологічними процесами кар’єру, розробляти та оцінювати заходи з підвищення ефективності використання матеріальних, трудових та енергетичних ресурсів.

Дані методичні вказівки розроблені для допомоги студентам при виконанні економічних розрахунків за всіма розділами дипломного проекту.

 

 

РОЗДІЛ 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Економічні розрахунки при виконанні дипломного проекту необхідні для визначення витрат на видобуток руди в кар’єрі та виймання розкривних порід при використанні проектних рішень, які запропонував студент, і прогнозування кінцевих техніко-економічних показників діяльності підприємства у цілому (обсяги товарної продукції, прибуток, рентабельність та ін.). При цьому необхідно:

1. Визначити загальну суму капітальних витрат на будівництво кар’єру та придбання всього технологічного устаткування, яке необхідно для відпрацювання родовища, а також значення питомих капітальних вкладень;

2. Розробити раціональну структуру управління та заходи з організації робіт на гірничому підприємстві, обґрунтувати режим роботи, розрахувати штат працівників та фонди заробітної плати, визначити показники ефективності використання персоналу (продуктивність праці, фондоозброєність, енергоозброєність та ін.);

3. Розрахувати експлуатаційні витрати за всіма технологічними процесами, а також собівартість видобутку руди, виймання розкривних порід та гірничої маси взагалі за основними елементами витрат (зарплата основна та додаткова, нарахування на зарплату, матеріали, електроенергія, амортизація та інше);

4. Довести ефективність розроблених проектних рішень шляхом порівняння отриманих техніко-економічних показників з досягнутими в процесі експлуатації родовища у даний час.

 

Розділи пояснювальної записки до дипломного проекту, у яких передбачені економічні розрахунки, повинні містити розрахунки капітальних та експлуатаційних витрат. У якості вихідних даних використовується нормативно-правова база України, звітні дані підприємства, на базі якого виконується проект, нормативно-довідкова інформація, яка існує в галузі на даний час, та індивідуальне завдання кожному студентові на дипломування.

 

Економічні розрахунки мають деякі особливості.

У розділах проекту, які відповідають технологічним процесам, основна увага приділяється розрахункам капітальних витрат на придбання устаткування та експлуатаційних витрат на виконання відповідних робіт.

У розділі „Генеральний план” розраховуються капітальні витрати на будівництво будівель, споруд, передаточних пристроїв, автомобільних і залізничних доріг тощо для кар’єру в цілому.

Капітальні витрати на будівництво кар’єру розраховуються у зведеній економічній частині.

В основній частині проекту здійснюється порівняння розрахованих техніко-економічних показників за варіантами, які розглядаються, та обирається оптимальний.

 

У зв’язку з вищезазначеним економічні розрахунки поділяються на:

 

1. Економічні розрахунки у розділах, які відповідають технологічним процесам (розділи 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15);

2. Економічні розрахунки у розділі „Генеральний план”;

3. Економічні розрахунки у розділі “Розкриття родовища”;

4. Економічні розрахунки, які необхідно провести в основній частині;

5. Зведені економічні розрахунки.

 

У розділах, що відповідають основним технологічним процесам (розділи 7, 8, 9, 12), розрахунки капітальних та експлуатаційних витрат проводяться окремо для видобувних та розкривних робіт.

 

 

РОЗДІЛ 2

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РОЗРАХУНКІВ У РОЗДІЛАХ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ ОСНОВНИМ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОЦЕСАМ

 

2.1 . Методика розрахунків капітальних витрат у розділах проекту

 

Основна частина капітальних витрат (інвестицій) на гірничих підприємствах витрачається на будівельно-монтажні роботи у період будівництва кар’єру (гірничо-капітальні роботи) та на придбання гірничо-транспортного устаткування. За рахунок використання інвестицій формуються основні засоби підприємств.

 

1. Розрахунок капітальних витрат та амортизаційних відрахувань по будівлям, які відносяться до дільниць

 

Дільниці кар’єру, які відповідають технологічним процесам, як правило, не мають великих будівель, але за наявності їх необхідно враховувати. Це можуть бути складські приміщення, побутові кімнати, кімнати для проведення нарядів, насосні тощо.

Ціну основних фондів приймати за даними практики. Амортизаційні відрахування розраховувати за матеріалами Податкового кодексу України або за потонною ставкою.

Витрати на ремонт та утримання основних засобів приймати у розмірі 3,5 % від загальної вартості.

 

Результати розрахунків наводяться у вигляді табл. 1.

 

2. Розрахунок капітальних витрат та амортизаційних відрахувань по устаткуванню дільниць (9 група основних засобів)

 

Основні засоби, які необхідні для здійснення виробничого процесу, зараховуються на баланс підприємства за первинною вартістю.

Первинна вартість об’єкта основних засобів (ПВ) визначається за формулою:

(1)

де ДЦ – ціна устаткування (договірна або ринкова), за якою придбане гірниче устаткування, грн.;

РЗ – реєстраційний збір (держмито), грн.;

ВП – ввізне мито, грн.;

ЗС – витрати на страхування при транспортуванні устаткування, грн.; ЗТ – витрати на транспортування від постачальника до кар’єру, грн.;

ЗМ – витрати на монтаж та доведення устаткування до експлуатаційного стану, грн.

Таблиця 1

Первинна вартість будівель та споруд видобувної дільниці № 1 кар’єру

Наймену-вання Буд. мате-ріал Од. вимі- рювання   Кіль-кість Вар-тість од., грн. Загальна вартість, грн. Сума аморт., грн.
Основні засоби 3, 4 та 9 груп
1. Нарядна Цегла м3 + + + +
2. Побутова кімната Панелі м3 + +   +   +
3.Складське приміщення З/б кон-стр.   м2   +   +   +   +
4. Офісне обладнання (столи, стільці, засоби зв’язку та ін.)       од.   +   +     +   +
5. Комп’ю-тери     од.   +   +   +   +
6. Прог-рамне за- безпечення та ін.       +   +   +   +
Разом ОЗ 3, 4 та 9 групи   грн.         +   +
Витрати на поточний ремонт та утримання будівель   грн.   +
               

Витрати на монтаж устаткування в кар’єрі приймаються у процентах від первинної вартості, виходячи із наступних нормативів:

а) екскаваторні та бурові верстати -5%

б) механізми водовідливу -17%

в) устаткування ремонтно-меха-

нічних дільниць -8%

г) електропідстанції -35%

д) мережі електропередач -70%

е) кабельні та силові мережі -75%

ж) світильні мережі -120%

Витрати на доставку устаткування від постачальника до кар’єру визначаються за прейскурантами Укрзалізниці та Мінтрансу України на момент дипломування.

Витрати на страхування при транспортуванні приймати 1 % від вартості основних засобів.

Ввізне мито, якщо устаткування придбано за кордоном, визначається законодавством (закон про митний тариф в Україні, Українська класифікація товарів) і приблизно складає 5 - 10 % від вартості основних засобів.

Державне мито (реєстраційний збір), у зв’язку із залученням прав власності на основні засоби, складає 1 % від їх вартості.

Результати розрахунків наводити в табличному вигляді (табл. 2).

1. Основні засоби у таблиці згрупувати за типами устаткування.

2. Первинну вартість основних засобів розрахувати за формулою (3) або взяти з додатка А.

3. Амортизаційні відрахування визначати за Податковим кодексом України:

(мінімально допустимі строки корисного використання, років)

- третя група: (будівлі – 20 років; споруди- 15; пристрої та ін. – 10);

- четверта група: (автомобілі – 5 років; офісне устаткування, комп’ютери та ін. – 2 роки);

- дев’ята група: (основне силове устаткування) – 12 років;

4. Вартість неврахованого устаткування приймати у розмірі 3,5% від первинної вартості основних засобів.

6. Витрати на ремонт та утримання устаткування приймати у розмірі 10,0 % від первинної вартості устаткування.

Таблиця 2

Первинна вартість основних засобів та амортизаційні відрахування

 

Найменування устаткування Од. вим.   Кількість   Первинна вартість, грн.   Норма амортизації, %   Річна сума амортизації, грн.
од. всього
1. Екскаватори ЕКГ – 5А 2. Екскаватори ЕКГ – 8 І 3. Екскаватори ЕКГ - 10 4. РВНО і т.д. од.   од.   од. од.   +   +   + +   +   +   + +   +   +   + +   +   +   + +   +   +   + +
Невраховане устаткування %         +   +   +  
Разом       +   +
Поточний ре-монт та утри-мання устат-кування %     +

 

2.1. Методика розрахунків експлуатаційних витрат

Відповідно до чинного законодавства України витрати операційної діяльності гірничих підприємств групуються за наступними економічними елементами:

- матеріальні витрати (сировина та основні матеріали, покупні комплектуючі, паливо, енергія, будматеріали, запасні частини, тара та допоміжні матеріали);

- витрати на оплату праці (зарплата за посадовими окладами та тарифами, премії та заохочення, оплата відпусток, компенсаційні виплати, матеріальна допомога та ін.);

- відрахування на соціальні заходи(відрахування в пенсійний фонд, відрахування на соціальне страхування, страхові внески на випадок безробіття, відрахування на індивідуальне страхування і т. і.);

- амортизаційні відрахування(сума нарахованої амортизації основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів);

- інші операційні витрати.

Законодавством передбачено, що перелік та склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції встановлюється підприємством самостійно. Тому студенти повинні взяти калькуляцію собівартості продукції підприємства під час проходження практики.

1. Розрахунок штатів працівників та фондів заробітної плати

Відповідно до законодавства персонал підприємства складається з 4 категорій: керівники, фахівці, службовці та робітники.

Чисельність керівників, службовців та фахівців на технологічних процесах визначається за штатним розкладом і залежить від кількості дільниць. Можливий склад управлінського персоналу дільниць наведено в табл. 3.

Таблиця 3

Штат управлінського персоналу дільниці та розрахунок фонду зарплати

  Посада   Кількість Посадовий оклад, грн./ місяць Річний фонд зарплати, грн. / рік Відсоток премії, % Сума премії, грн.
1. Началь-ник дільниці     +   +   +   +
2. Зам. начальника дільниці     +   +   +   +
3. Гірничий майстер 2 – 3 (у залежності від кількості змін)   +   +   +   +
Разом     +   +

Посадові оклади управлінського персоналу наведені у додатку Б.

 

Річний фонд зарплати (РФЗ) управлінського персоналу визначається за формулою:

(2)

де ПО – місячний оклад 1 фахівця, грн.;

к – кількість фахівців, осіб.

Розрахунки чисельності робітників здійснюються окремо за кожною професією на видобувних та розкривних дільницях. При цьому визначається явочний та списковий склад робітників.

 

Явочний штат робітників, які працюють за погодинною формою оплати праці (Nz), визначається за нормами обслуговування наявного устаткування протягом доби

(3)

де Но – норма обслуговування окремої одиниці устаткування (екскаватор, буровий верстат, бульдозер та ін.) , чол.;

nзм – кількість робочих змін на добу, зм.;

k – кількість одиниць устаткування даного типу, од.,

або за нормами чисельності

(4)

де Нч – чисельність робітників, які необхідні для виконання певної роботи протягом зміни (обслуговування устаткування водовідливу, мереж енергопостачання та ін.), чол.

 

Явочна чисельність робітників-відрядників визначається окремо за кожною професією з виразу:

(5)

де ТРпл – планова трудомісткість виробничої програми з тієї професії, яка розглядається, люд.-зміни;

Тр – число робочих днів у плановому періоді відповідно до прийнятого режиму роботи, днів.

Для визначення спискового складу необхідно скласти плановий баланс робочого часу одного середньоспискового працівника окремої професії з урахуванням прийнятого режиму роботи та прогнозованих невиходів на роботу. Наприклад:

Число календарних днів.............................365

Число вихідних днів....................................104

Число святкових днів...................................10

Номінальна кількість робочих днів...........251

Кількість невиходів на роботу....................50

У тому числі:

- відпустки......................................40

- хвороба.........................................5

- громадянські обов’язки .............2

- навчання у закладах освіти.........2

- інші................................................1

Середня кількість виходів на роботу........201

Коефіцієнт спискового складу (Ксп) визначається за формулою:

, (6)

де КД – число календарних днів у поточному році (365), днів.

Списковий склад працівників визначається з виразу:

(7)

Отримана інформація заноситься у табл. 4.

Кількість працівників за списком (стовп. 6) округлюється до цілого числа у більшу сторону.

Кількість відпрацьованих людино-змін (Кл-зм.) (стовп. 7) визначається множенням спискового складу працюючих на кількість робочих днів у році даного робочого місця (Тр) (8)

Годинні тарифні ставки за фахом (стовп. 8) приймаються за даними практики або з додатка В.

Змінна тарифна ставка (ЗТС) (стовп. 9) визначається множенням годинної тарифної ставки (ГТС) на кількість годин у зміні (t) відповідного технологічного процесу (9)

Заробіток за тарифом (ЗТ) (стовп. 10) визначається множенням змінної тарифної ставки (ЗТС) (стовп. 9) на кількість відпрацьованих людино-змін (стовп. 7) (10)

Чинним законодавством передбачено можливість перевиконання норм виробітку на 5 % (стовп. 11, Кп = 1,05), тому приробіток (ПР) (стовп. 12) складає (11)


Таблиця 4

Розрахунок штатів робітників та фонду заробітної плати

  № пп   Найменування професії   Розряд Явочний штат Коеф. спискового складу Списковий штат Відпрацьовано люд.-змін за рік Годинна тарифна ставка Змінна тарифна ставка Тарифний заробіток Коеф. перевиконання норм Приробіток Прямий фонд зарплати Відсоток премії Сума премії Доплата за роботу у нічний час Інші доплати Разом доплат і премії Основна заробітна плата Додаткова заробітна плата Річний фонд заробітної плати Компенсаційні виплати Відрахування на соцстрах
1. Машиніст ек – ра ЕКГ-5А + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
2. Машиніст ек-ра ЕКГ-5А + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  Разом   +   +       +   + +   + + + + + + + + +
3. Пом. маш-ста ек-ра ЕКГ-5А   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
4. Пом. маш-ста ек-ра ЕКГ-5А   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  Разом   +   +       +   + +   + + + + + + + + +
5. Машиніст ек-ра ЕКГ-8І + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
6. І т. д.                                          
  Усього за екс. дільницями   +   +       +   + +   + + + + + + + + +

(на прикладі екскаваторної дільниці)

   

Прямий фонд заробітної плати (ПФ) (стовп. 13) визначається як сума тарифного заробітку (стовп. 10) та приробітку (стовп. 12)

(12)

Відсотки премії для робочих основних та допоміжних процесів (стовп. 14) визначаються в колективному договорі між адміністрацією кар’єру та профспілкою і приймаються за даними підприємства.

Сума преміальних виплат (ПВ) (стовп. 15) визначається за формулою :

 

(13)

 

Кількість нічних годин роботи приймається у розмірі 0,33 від кількості відпрацьованих людино-змін, помножених на кількість годин у зміні.

 

Доплата за роботу у нічний час (ДН) (стовп. 16) визначається згідно з законодавством про працю і складає 40 % від тарифного заробітку

 

(14)

Інші доплати (ІД) (стовп. 17) приймаються у розмірі 1% від прямого фонду заробітної плати.

Сума всіх доплат (СД) (стовп. 18) дорівнює сумі значень стовпчиків 15, 16, та 17

 

(15)

Основна заробітна плата (ОЗП) (стовп. 19) визначається як сума прямої зарплати (стовп. 13) та суми всіх доплат (стовп. 18)

 

(16)

 

Додаткова заробітна плата (ДЗП) (стовп. 20) використовується на оплату часу невиходів на роботу працівників з дозволу адміністрації (відпустки, навчання та ін.) і визначається як частина основної зарплати

 

, (17)

де КН – кількість днів невиходів на роботу з дозволу адміністрації, днів.

Час хвороби оплачується профспілкою і не враховується як невиходи на роботу.

Річний фонд заробітної плати (РФЗ) (стовп. 21) складає суму основної (стовп. 19) та додаткової зарплати (стовп. 20)

 

(18)

Компенсаційні та заохочувальні виплати (КЗВ) (стовп. 22) залежать від результатів діяльності підприємства за рік і виплачуються у вигляді “13 зарплати”, розмір якої , як правило, дорівнює середньомісячній зарплаті, тобто складає приблизно 10 % від річного фонду заробітної плати

 

(19)

До складу елемента “Відрахування на соціальні заходи” (стовп. 23) розмір єдиного соціального внеску для гірничих підприємств з відкритим видобутком залізної руди (59 клас професійного ризику - всього 67) становить 39,1%, до якого входять: відрахування в Пенсійний фонд, страхування на випадок безробіття, відрахування на нещасні випадки та профзахворювання, відрахування на тимчасову втрату працездатності.

 

2. Розрахунок вартості матеріалів

 

Розрахунок вартості матеріалів здійснюється у розділах проекту, передбачених методичними вказівками.

Номенклатура матеріальних ресурсів визначається за результатами аналізу дефектних відомостей на ремонти устаткування та заяв на придбання запчастин відповідними дільницями (технологічними процесами).

 

Норми витрат матеріалів приймаються за результатами розрахунків, які виконані у технологічній частині проекту, за даними підприємства або з додатка Г.

 

Вартість матеріалів приймати за даними наявних прайс-листів підприємств-виробників з урахуванням транспортних та складських витрат, або за даними підприємств. При використанні цін підприємства транспортні та складські витрати не враховувати.

 

Вартість запасних частин приймається у розмірі 2,5 % від повної вартості устаткування або 40 % від суми амортизації у відповідному розділі проекту (див. табл. 3). Перелік змінного обладнання наведено у додатку Д.

 

Результати розрахунків показують у вигляді табл. 5.

 

Таблиця 5

Розрахунок вартості матеріалів

 

Назва матеріалів Одиниця виміру Норма витрат, грн. Вартість одиниці, грн. Сума за рік, грн.
На 1000 м3 На річ-ний обсяг
І. Електроди м / 1000м3 + + + +
2. Дрантя кг / 1000 м3 + + +  
3. Інструменти шт. / 1000 м3 + + +  
4. Мастильні матеріали і т. ін. кг / 1000 м/3 + + + +
Разом :         +
Невраховані матеріали % від “разом”       +
Запасні частини (трос стальний, зуби ковша, траки, ковші та ін.) % від “разом”       +
Усього         +

 

3. Розрахунок вартості електроенергії

 

Загальне споживання електроенергії підприємством поділяється на 2 частини. Одна частина, яка використовується екскаваторами, буровими верстатами, електровозами та іншими потужними споживачами (перша група електроспоживачів) змінюється пропорційно обсягам виконуваної роботи. Питомі витрати електроенергії на видобуток 1 т руди або 1 м3 розкриву (або за окремими технологічними процесами) у цьому випадку є величиною постійною q1. Друга (значно менша) частина (Q2), яку використовують на водовідлив, освітлення, ремонтні роботи та т. ін., в основному не залежить від обсягів виробництва (Ар), але ії питоме значення змінюється. Тому загальна норма витрат електроенергії, наприклад на видобуток 1 т руди, визначається за формулою:

 

, або грн./ т. (20)

Спрощено вартість електроенергії (ВЕ) при цьому можна визначити з виразу

(21)

Більш детально розрахунки вартості електроенергії здійснюються окремо за кожним технологічним процесом на видобувних та розкривних роботах, у яких є споживачі електроенергії. Результати розрахунків наводять у вигляді табл. 6.

Таблиця 6

Розрахунок вартості електроенергії

(на прикладі видобувних екскаваторів)

 

Наймену-вання механізмів Кіль-кість у роботі Паспорт-на потуж-ність одиниці, кВт   Сумарна потуж-ність даного типу, кВт Коефіці- єнт за-ванта-ження , кВт Кіль-кість годин роботи на рік Річне спо-живання електро-енергії, кВт
1. Екскава-тори ЕКГ-5А + + + + + +
2. Екскава-тори ЕКГ-8І + + + + + +
3. Екскава-тори ЕКГ- 10 + + + + + +
Разом     + + + +
Втрати електроенер-гії           +
Усього           +
Річна сума витрат на електро-енергію, грн. +

 

Визначення встановленої потужності (ВП) споживачів електроенергії і– го типу (стовп. 4) здійснюється за формулою:

(22)

де ni - кількість устаткування і - го типу, шт.;

Mi - потужність і - го споживача даного типу за паспортом, кВт.

 

Річне споживання електроенергії (стовп. 7) визначається з виразу

 

(23)

де n – кількість споживачів, од.;

Кз – коефіцієнт завантаження устаткування протягом зміни (стовп. 5), відн. од.

(24)

Тзм – термін зміни, год;

Тпр – час простоїв протягом зміни, год.;

Кр – кількість годин роботи на рік (стовп. 6), год.

Тр – кількість робочих днів у році, днів;

Тр = 365 – Тппр – Ткл – Тін , днів;

Тппр – час на проведення ППР ( з положення про ППР), днів;

Ткл – час простоїв за кліматичними умовами (3 – 5), днів;

Тін – невраховані простої (1-2), днів.

 

Технологічні втрати електроенергії у мережах 2 класу (до 35 кВ) приймаються у розмірі 10 – 15 % від річного споживання.

 

Гірничорудні підприємства Кривбасу отримують електроенергію від енергосистеми “Дніпрообленерго” і щомісячно платять за її споживання. Річні витрати на електроенергію (ВЕ) розраховуються за формулою:

 

(25)

де в - тариф за 1 кВтּгод. електроенергії за лічильником, грн. (в = 18 – 116 коп / кВтּгод.).

У тому випадку, коли основна частина проекту пов’язана з економією електроенергії, складається калькуляція собівартості 1 кВтּгод. електроенергії, у якій враховуються витрати на споживання електроенергії протягом року (за всіма технологічними процесами кар’єру) та річні витрати кар’єру на утримання підстанцій та мереж (заробітна плата персоналу, амортизація устаткування і будівель, матеріали та ін.).

При цьому, для підприємств, у яких встановлено облік електроенергії за періодами часу, необхідно враховувати такі тарифи:

- у нічний час (21.00 – 6.00) – 18-20 коп. / кВтּгод.;

- у час напівпікового навантаження (6.00 – 8.00, 10.00– 18.00) – 61 коп. / кВтּгод.;

- у час пікового навантаження (8.00-10.00, 18.00 – 21.00) – 90 і більше коп. / кВтּгод.;

Результати розрахунків наводять у вигляді табл. 7.

 

 

Таблиця 7

 

Калькуляція собівартості 1 квт. ּгод. електроенергії

 

№ пп Найменування витрат Витрати, грн.
на рік на квтּгод.
Заробітна плата у тому числі: - основна - додаткова + + + + + +
Відрахування на соц. заходи + +
Матеріали + +
Плата за кВтּгод. спожитої електроенергії: - у нічний час - у напівпіковий - у піковий + + + + + + + +
Амортизація основних засобів у тому числі: - будівлі, споруди та пристрої - устаткування +   + + +   + +
Поточний ремонт та утримання основних засобів: у тому числі: - будівлі, споруди та пристрої - устаткування +   + + +   + +
  Разом + +
  Інші витрати + +
  Усього + +

 

Значення показників стовпчика 4 розраховуються за формулою:

 

(26)

де ПВі – питомі витрати і-го показника на 1 кВтּгод. спожитої електроенергії, грн. / кВтּгод.;

Ві – загальна сума витрат за і-тим показником, грн.;

РСЕ – річне споживання електроенергії, кВт.

4. Калькуляція собівартості одиниці виконуваної роботи окремого технологічного процесу

За результатами економічних розрахунків у кожному розділі проекту, передбаченому методичними вказівками, складається калькуляція собівартості одиниці виконуваної роботи для видобувних та розкривних робіт окремо. Результати розрахунків показують у вигляді табл. 8.

 

Таблиця 8

 

Калькуляція собівартості виймально-навантажувальних робіт на видобутку руди

 

Найменування витрат Витрати, грн.
протягом року на 1т руди на 1 м3 руди
1. Заробітна плата у тому числі: - основна - додаткова +   + + +   + + +   + +
2. Відрахування на соц. заходи + + +
3. Електроенергія + + +
4. Матеріали + + +
5. Амортизація + + +
6. Поточний ремонт та утримання устаткування + + +
7. Разом (1+2+3+4+5+6) + + +
8. Інші витрати (5 % від “разом”) + + +
9. Усього (7+8) + + +

 

Для розрахунків значень стовпчика 4 необхідно річну продуктивність у т / рік перевести в м3 / рік.

Така сама таблиця повинна бути й для розкривних робіт (табл. 9).

 

 

Таблиця 9

 

Калькуляція собівартості екскавації 1 м3

на розкривних роботах

 

Найменування витрат Витрати, грн.
на рік на 1 м3 розкриву
1. Заробітна плата у тому числі: - основна - додаткова +   + + +   + +
2. Відрахування на соц. заходи + +
3. Електроенергія + +
4. Матеріали + +
5. Амортизація + +
6. Поточний ремонт та утримання устаткування + +
7. Разом (1+2+3+4+5+6) + +
8. Інші витрати (5 % від “разом”) + +
9. Усього (7+8) + +

 

РОЗДІЛ 3

ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ У РОЗДІЛІ “ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН”

 

1. Розрахунок капітальних витрат та амортизаційних відрахувань по будівлям, спорудам та пристроям кар’єру у цілому (1 група основних засобів)

 

Установлення кількості й номенклатури основних будівель та споруд кар’єру здійснюється відповідно до БНіП ІІ – 89 – 80 Ч ІІ “ Норми проектування. Генеральні плани промислових підприємств,” або приймається за даними існуючого підприємства.

 

Вартість будівель та споруд можна приймати за даними рудника або визначати за ринковими цінами на здійснення будівництва в промисловості.

 

Витрати на поточні ремонти будівель та споруд приймати у розмірі 3,5% від їх первинної вартості.

 

Для будівель та споруд зі строком служби понад 25 років амортизаційні відрахування приймати у розмірі 2 % від первинної вартості, а зі строком служби менше 25 років – за потонною ставкою.

 

Результати розрахунків капітальних витрат по поверхневим будівлям та спорудам у відповідних розділах пояснювальної записки показувати у вигляді таблиці 10.

 

Таблиця 10

 

Первісна вартість будівель та споруд кар’єру

 

Наймену-вання Характеристика Од. вим. Кіль-кість Вартість од., грн. Загальна вартість, грн.
БУДІВЛІ
1. Будівлі побутово-го комбі-нату   Цегла   м3   +   +   +
2. Будівлі електро-підстанції   Панелі     м3   +   +     +  
3. Ремонт-но-механіч-ний цех З/б кон-стр.   м2   +   +   +
4. Диспет-черська та ін.   Цегла     м2   +     +     +  
  РАЗОМ БУДІВЕЛЬ   грн.         +
Річні амортизаційні відрахування   грн.   +
Витрати на поточний ремонт та утримання будівель   грн.   +
СПОРУДИ
1. Склад усереднення руди та ін. З/б констр.   м3   +   +
Разом споруд   +
Річні амортизаційні відрахування   +
Витрати на поточний ремонт та утримання споруд   +
  ПЕРЕДАВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ
1. Водопровід 2. Мережі електропостачання та ін. м   м +   + +   + +   +
РАЗОМ ПРИСТРОЇВ   грн.           +  
Річні амортизаційні відрахування   грн.   +
Витрати на поточний ремонт та утримання пристроїв   грн.   +
  РАЗОМ КАПІТАЛЬНИХ ВИТРАТ   грн.   +
Усього амортизаційних відрахувань   грн.   +
Разом витрат на поточний ремонт та утримання ОЗ   грн.   +
               

 

 

Річні амортизаційні відрахування за потонною ставкою визначати за наступною формулою:

(27)

де Ар – річні амортизаційні відчислення, грн.;

Пв – первинна вартість споруд, грн.;

Qр – річна продуктивність кар’єру, т;

Вз - виробничі запаси, які обслуговуються даними спорудами, т.

 

 

РОЗДІЛ 4

ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ У РОЗДІЛІ

“РОЗКРИТТЯ РОДОВИЩА”

 

Для визначення вартості проходки капітальної траншеї необхідно здійснити детальний розрахунок Її кошторисної вартості. При цьому розраховується вартість машино-зміни кожної одиниці устаткування, яке використовується для робіт, за основними калькуляційними статтями, обсяг траншеї та змінна продуктивність устаткування.

 

Кошторисну вартість проходки траншей (Кві) для одного типу устаткування визначати за формулою:

 

(28)

де ВМ – вартість машино-зміни, грн.;

Vтр – обсяг гірничої маси в траншеї, м3;

Q – змінна продуктивність устаткування, м3/ зміну.

Сумарна кошторисна вартість дорівнює

 

(29)

Норми виробітки, тарифні ставки, норми розходу матеріалів та ціни на них приймати за звітними даними діючих підприємств або з нормативно-довідкової літератури.

 

Результати розрахунків показувати у таблиці (табл.11)

 

Невраховані витрати приймати:

- по заробітній платні - 5% від фонду заробітної плати, визначеної розрахунком;

- по матеріалам - 3,5% від вартості матеріалів за розрахунком;

- послуги допоміжних цехів приймати у розмірі 40% від суми основних витрат;

- норма накладних витрат, враховуючи планові нагромадження - 27% від підсумку прямих витрат.

 

 

Таблиця 11

 

Вартість машино-зміни роботи устаткування при проходці траншеї

(на прикладі екскаваторів)

 

№ пп   Найменування Од. вим. Норма витрат Сума, грн.
1. Заробітна плата: Основна: а) машиніста екскаватора б) пом. машиніста екскаватора Додаткова: а) машиніста екскаватора б) пом. машиніста екскаватора грн.     + +   + +     + +   + +
2. Разом по заробітній платі грн. + +
3. Відрахування на соц. заходи грн. + +
4. Матеріали: а) паливно-мастильні б) запчастини в) зуби ковша г) канати грн.   + + + +   + + + +
5. Разом по матеріалам грн. + +
6. Невраховані матеріали грн. + +
7. Електроенергія грн. + +
8. Амортизаційні відрахування грн. + +
9. Поточний ремонт та утримання устаткування   грн.   +   +
10. Разом основних витрат грн. + +
11. Послуги допоміжних цехів грн. + +
12. Разом прямих витрат грн. + +
13. Накладні витрати грн. + +
14. Повна вартість машино-зміни грн. + +

 

 

РОЗДІЛ 5

ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ В ОСНОВНІЙ ЧАСТИНІ ПРОЕКТУ

 

В основній частині дипломного проекту, як правило, розробляється декілька варіантів виконання того чи іншого технологічного процесу, які відрізняються типом устаткування, його вартістю, експлуатаційними витратами, технологією або організацією роботи. Розрахунки капітальних та експлуатаційних витрат за кожним варіантом при цьому здійснюються аналогічно розрахункам, які наведені у розділі 2.

 

У зв’язку з тим, що кожен з варіантів може бути спрямований на збільшення обсягів виробництва, покращення якості продукції, зниження трудомісткості або збільшення розміру прибутку, вибір найкращого здійснюється на основі аналізу загальної (абсолютної) та порівняльної оцінки ефективності використання капітальних вкладень (інвестицій).

 

Для ретроспективної оцінки загальної ефективності використовується система показників:

 

1. Узагальнюючим показником ефективності капітальних вкладень є строк окупності (Т)

 

або (30)

 

(31)

де КВ – сума капіталовкладень, грн.;

Q1 – річний обсяг виробництва продукції, нат. од.;

П1 , П0 – відповідно прибуток підприємства за варіантами, грн.;

С1 , С0 – собівартість одиниці продукції за варіантами, грн./ т.

Чим більше обсяги капіталовкладень і чим менше строк їх окупності, тим більша інвестиційна привабливість підприємства, тим більше інвесторів прагнуть вкладати кошти в цей проект.

 

2. Додатковий вихід продукції (ΔТП) на 1 грн. капітальних вкладень

 

, (32)

де ТП1 , ТП0 – обсяг товарної продукції за варіантами, грн.

3. Зниження собівартості одиниці продукції (ΔС) у розрахунку на 1 грн. капіталовкладень

 

(33)

4. Збільшення прибутку (ΔП) у розрахунку на 1 грн. капіталовкладень

(34)

5. Скорочення трудомісткості виробництва продукції (ΔТМ) у розрахунку на 1 грн. капіталовкладень

 

(35)

де ТМ1, ТМ0 - відповідно витрати праці на виробництво одиниці продукції за варіантами, люд.-год.

 

Якщо чисельник у цьому виразі поділити на річний обсяг робочого часу одного робітника, то отримаємо скорочення кількості робітників за рахунок використання капітальних вкладень.

 

Показники ретроспективної загальної ефективності використовуються для комплексної оцінки капітальних вкладень як у цілому по підприємству, так і за окремими підрозділами.

 

Для прогнозування ефективності довгострокових капітальних вкладень використовуються наступні методи:

- розрахунок строку окупності (Т);

- розрахунок індексу рентабельності (ІР);

- визначення чистого приведеного ефекту (ЧПВ);

- визначення внутрішньої норми прибутковості (ВНП).

 

1. Перший метод полягає у визначенні строку, який є необхідним для окупності капвкладень. У тому разі, коли прибутки від реалізації проекту розподіляються рівномірно за роками, строк окупності визначається за виразом

(36)

де П – річний прибуток підприємства, грн.

При нерівномірному надходженні прибутків строк окупності визначають прямим розрахунком кількості років, за які капвкладення будуть дорівнювати сумарним прибуткам.

 

Чим менше строк окупності, тим вигідніше варіант використання капвкладень.

 

2. Другий метод враховує дохід на вкладений капітал. При цьому розраховується індекс рентабельності

 

(37)

та рівень рентабельності (РР)

 

(38)

де ΣД та ΣП – відповідно сумарний дохід та сумарний прибуток від капітальних вкладень за роками, грн.

 

Для більш реальної оцінки різночасних капітальних витрат, сумарного доходу та прибутку за роками здійснюють дисконтування грошових потоків, тобто приведення майбутніх грошових витрат та надходжень до теперішніх умов. Для цього використовують формули

 

(39)

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.