Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Практична робота 5

Тема: НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Мета роботи. Ознайомитись з Положенням про навчання з питань охорони праці, видами інструкцій та інструктажів та їх реєстрацією. Навчитись використовувати інструктивну документацію у практичній діяльності.

Завдання:

1. Вивчити Типове положення про навчання з питань охорони працi.

2. Ознайомитися iз робочим журналом реєстрацiї iнструктажiв: вiдповiдностi до стану журналу та формою записiв в ньому рiзних видiв iнструктажiв.

3. Ознайомитись із змiстом окремих видiв робочих iнструкцiй.

4. Ознайомитись iз змістом (програмою) рiзних видiв інструктажiв.

5. Привести у звiті орiєнтовні перелiки питань рiзних видiв iнструктажiв.

6. Накреслити таблицi журналів реєстрацiї рiзних видiв iнструктажiв.

7. Привести приклад інструкції на робочому мiсцi.

 

Контрольнi питання

1. Хто, в яких випадках та в яких умовах проводить вступний iнструктаж?

2. Які основнi питання розглядаються у вступному iнструктажi?

3. Хто та за якою програмою проводить первинний iнструктаж?

4. За якою програмою та в якi терміни проводиться повторний iнструктаж?

5. За яких обставин проводиться позаплановий, цiльовий iнструктаж?

6. Яка мета та механiзм проведення стажування?

 

ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

Однiєю iз основних причин травматизму та професiйних захворювань на виробництвi являється відсутнiсть або неякiсне проведення навчання з питань охорони працi.

Усi працiвники пiд час прийняття на роботу та в процесi проходять iнструктування (навчання) з питань охорони працi, надання долiкарської допомоги потерпiлим вiд нещасних випадкiв, про правила поведiнки при виникненні аварiй. Інструктаж проводиться на пiдставi спецiальної iнструкцii.

Інструкцiя — це нормативний документ ”Положення про розробку iнструкцiй з охорони праці”, затверджено наказом Держнаглядохоронпрацi вiд 29 сiчня 1998 р. №9), що встановлює безпечнi прийоми i методи працi пiд час експлуатацiї конкретних видiв машин, механiзмiв, верстатного, електричного, хiмiчного, газового, лазерного та iншого обладнання.

Інструкцii подiляють на:

- iнструкцiї, що належать до державних мiжгалузевих нормативних актів про охорону працi;

- примiрнi iнструкцiї;

- iнструкцiї, що дiють на пiдприємствi.

Iнструкцiї повиннi мiстити тiльки тi вимоги щодо охорони працi, дотримання яких є обов’язковим для самих працiвникiв. Кожнiй iнструкцiї присвоюється назва i скорочене позначення (код, порядковий номер). В них знаходяться конкретнi вiдомостi про безпечну організацiю та утримання робочого мiсця, його небезпечної зони, запобiжнi засоби, системи сигналiзації та блокування, дiї у разi виникнення аварiї тощо. Інструкції повиннi мiстити такi роздiли:

- загальнi положення;

- вимоги безпеки перед початком роботи;

- вимоги безпеки пiд час виконання роботи;

- вимоги безпеки пiсля закiнчення роботи;

- вимоги безпеки в аварiйних ситуацiях.

Інструкцiя фiксує забороннi дії працюючих, з метою виключення помилок, які можуть призвести до травм на робочому мiсцi, профотруєнь i профзахворювань.

Особи, якi не пройшли навчання, iнструктаж та перевiрку знань з охорони працi, до роботи не допускаються. У певних випадках за наказом або розпорядженням по підприємству (структурному підроздiлу) працiвники проходять стажування.

У разi незадовiльних знань з питань охорони працi працiвники повиннi пройти iнструктаж повторно. На прохання працiвника проводитъся додатковий iнструктаж з питань охорони працi.

Основні питання про систему нанчання з питань охорони працi, яке проводиться з працiвниками в процесi їх трудової дiяльності регламевтуються у “Типовому положенні про навчання з питань охорони працi”, що затверджено Наказом Комiтету по нагляду за охороною працi Украiни від 17.02.99 № 27 (ДНАОП 0.00-4.12-99).

Типове положення встановлює порядок i види навчання, а також форму перевiрки знань з пятань охорони працi працiвникiв та осiб, якi проходять навчання в закладах освiти. Вимоги даного нормативного акта є обов’язковими для виконания усiма центральними i мiсцевими органами виконавчої влади, асоцiацiями, концернами, корпорацiями, iншими об’єднаннями пiдприємств, пiдприємствами, установами, органiзацiями незалежно вiд форм власностi та видiв дiяльностi. Навчання та вiдповiдна перевiрка знань працiвникiв з питань охорони працi проводиться за тими нормативними актами про охорону працi, додержання яких входить до їх службових обов’язків, i можуть проводитись як традицiйними методами, так i з використанням сучасних технічних засобiв навчання: аудiовiзуальних засобiв, комп’ютерних навчально-контролюючих систем, комп’ютерних тренажерiв тощо. Органiзацiю навчання та перевiрки знань з питань охорони працi працiвникiв при пiдготовцi, перепідготовцi, пiдвищеннi квалiфiкацiї на пiдприємствi здiйснюють працiвники служби кадрiв або iншi спецiалісти, яким керiвником пiдприємства доручена органiзацiя цiєї роботи.

На пiдприємствах для перевiрки знань працiвникiв з питань охорони працi наказом (розпорядженням ) керiвника створюютъся постiйно дiючi комісії. Головами комісiї призначаються заступники керiвників пiдприємств, у службовi обов’язки яких входить органiзацiя роботи з охорони працi, до складу комісiї входять спецiалiсти служби охорони працi, юридичної, виробничої i технiчної служб, представники органiв державного нагляду за охороною працi та профспiлок. Усi члени комiсiї у встановленому цим Типовим положенням порядку повиннi пройти навчання та перевiрку знань з питань охорони праці.

Перед перевiркою знань працiвникiв з питань з охорони працi на пiдприємствi органiзовуються заняття: лекції, семінари та консультацiї. Перелiк питань для перевiрки знань з охорони працi з урахуванням специфiки вяробництва складають члени комiсiї з перевiрки знань з питань охорони працi, погоджує служба охорони працi i затверджує керiвник пiдприємства.

Усi працiвники, які приймаються на постiйну чи тимчасову роботу i при подальшiй роботi, повиннi проходити на підприємствi навчання в формi iнструктажiв з питань охорони працi, надання першої допомоги потерпiлим вiд нещасних випадкiв, а також з правил поведiнки та дiй при виникненнi аварiйних ситуацiй, пожеж i стихiйних лих.

Інструктажi з охорони працi: за характером i часом проведення iнструктажi з питань з охорони працi подiляються на вступний, первiсний, повторний, позаплановий та цiльовий.

Вступний iнструктаж проводиться:

- з усiма працiвниками, які приймаються на постiйну або тимчасову роботу, незалежно вiд їх освiти, стажу роботи за цiєю професiєю та посади;

- з працiвниками iнших органiзацiй, якi прибули на пiдприємство, i беруть безпосередню участь у виробничому процесi або виконують iншi роботи;

- з водiями транспортних засобiв, якi вперше в’їжджають на територiю підприємства;

- з учнями та студентами, якi прибули на підприємство для проходження виробничої практики;

- у разi екскурсiй на пiдприємство;

- з усiма вихованцями, учнями та iншими особами, якi навчаються в закладах освiти, при оформленнi або зарахуваннi до закладiв освiти.

Вступний iнструктаж проводить спецiалiст з охорони працi або особа, на яку за наказом по пiдприємству покладено цi обов’язки, а з учнями та студентами — викладач або особа, компетентна з питань з охорони працi. Цей iнструктаж проводиться разом з представником вiддiлу кадрiв пiдприємства.

Вступний iнструктаж проводиться в кабiнетi охорони працi або в спецiально обладнаному примiщеннi з використанням сучасних технiчнях засобiв навчання, навчальних та наочних посiбникiв за програмою, розробленою службою охороня працi з урахуванням особливостей підприємства. Програма та тривалiсть iнструктажу затверджується керiвником пiдприємства. Орiєнтовний перелiк питань для складання програми вступного iнструктажу наводиться (пункт 4.2.2 Типового положення про навчання з питань охорони працi).

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.