Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Орiєнтовний перелiк питань вступного iнструктажу для працiвникiв1. Загальнi вiдомостi про пiдприємство, характернi особливостi виробництва, об’єкти пiдвищеної небезпеки.

2. Загальнi правила поведiнки працiвникiв на території пiдприємства, у виробничих та допомiжних примiщеннях. Розташування основних цехiв, служб допоміжних примiщень, безпечний рух на територiї пiдприємства.

3. Основнi положення Закону України „Про охорону працi”, Кодексу законів про працю та нормативких актiв про охорону працi, вирiшення спiрних питань мiж роботодавцем i працiвником.

4. Трудовий договiр, робочий час та час відпочинку. Охорона праці жінок та осiб, молодше 18 років. Колективний договiр (угода), пiльги та відшкодування за важкі та шкідливі умови праці. Порядок їх надання.

5. Правила внутрiшнього трудового розпорядку підприємства, вiдповiдальність за порушення цих правил.

6. Система управлiння охороною працi, державний нагляд та громадський контроль за охороною працi на підприємствi:

- обов’язки власника з охорони працi;

- обов’язки працiвника щодо виконання вимог нормативних актiв про охорону працi;

- права працiвника з охорони працi при укладаннi трудової угоди та під час роботи на пiдприємствi;

- вiдповiдальнiсть працiвника за порушення вимог з охорони працi;

- попереднi та перiодичнi медичнi огляди;

- соцiальне страхування вiд нещасних випадкiв та профзахворювань;

- навчання з питань охорони працi.

7. Основнi небезпечнi та шкiдливi виробничi фактори, характернi для цього виробництва, можливостi їх дії на працiвникiв. Методи та засоби запобiгання нещасним випадкам та професiйним захворюванням, засоби iндивiдуального та колективного захисту, знаки безпеки та сигналiзації. Порядок i норми видачi засобiв iндивiдуального захисту. Питання електробезпеки.

8. Основнi вимоги виробничої санiтарiї та особистої гiгiєни.

9. Обставини та причини окремих характерних нещасних випадкiв та аварiй, якi сталися на пiдприємствi та iнших аналогiчних виробництвах через порушення вимог безпеки.

10. Порядок розслiдування та оформлення документацii щодо нещасних випадкiв та професiйних захворювань.

11. Пожежна безпека. Способи та засоби запобiгання пожежам, вибухам, аварiям. Дії персоналу при їх виникненнi. Чиннi документи з питань пожежної безпеки. Виробничi дiльницi, найбiльш небезпечнi в пожежному планi. Протипожежний режим. Загальнооб’єктнi та цеховi iнструкцiї про заходи пожежної безпеки. Способи застосування первинних засобiв пожежегасiння.

12. Перша допомога потерпiлим. Дії працiвникiв у разi нещасного випадку та аварії на дiльницi, у цеху, на пiдприємствi.

Запис про проведення вступного iнструктажу робиться в спецiальному журналi реєстрацiї вступного iнструктажу (табл.1), який зберiгається в службi охорони працi або у працiвника, що вiдповiдає за проведення вступного iнструктажу, а також у документi про прийняття працiвника на роботу.

Таблиця 1.

 

№ з/п Дата проведення інструктажу Прізвище, ім’я, по батькові особи яку інструктують Професія, посада особи , яку інструктують, її вік Назва виробничого підрозділу (група, клас), до якого приймається особа Прізвище, ініціали, посада особи , яка інструктує Підпис особи, яку інструктують Підпис особи , яка інструктує
               

 

Орiєнтовний перелік питань вступного iнструктажу для вихованцiв, учнiв, студентiв

1. Загальнi відомостi про заклад освiти (ЗО), його лабораторiї, гуртки майстернi. Види та джерела небезпеки в навчальних примiщеннях та на спортивних майданчиках.

2. Загальнi правила поведiнки на територiї ЗО. Розташування кабiнетiв, лабораторiй, i залiв, медпункту тощо.

З. Особливi вимоги безпеки при проведеннi позакласних та позашкiльних закдадiв. Обставини та причини окремих характерних нещасних випадкiв, що сталися в закладах освiти.

4. Вимоги пожежної безпеки в навчальному закладi.

5. Перша допомога потерпiлим. Дії учнiв, вихованцiв, студентів у разi нещасного випадку, пожежi, виявлення отруйних або шкiдливих речовин у закладi освіти.

Первинний iнструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому мiсцi з працiвником:

- новоприйнятим ( постiйно чи тимчасово) на пiдприємство;

- який переводиться з одного цеху виробництва до iншого;

- який буде виконувати нову для нього роботу;

- вiдрядженим працiвником, який бере безпосередню участь у виробничому процесi на пiдприємствi.

З вихованцями, учнями та студентами закладiв освiти первинний iнструктаж проводиться:

- на початку занять у кожному кабiнетi, лабораторiї, де навчальний процес пов’язаний iз небезпечними або шкiдливими хімічними, фiзичними, бiологiчними факторами, у гуртках, перед уроками трудового навчання, фiзкультури, перед спортивними змаганнями, вправами на спортивних снарядах, при проведенні заходiв за межами територiї закладу освiти;

- перед виконаняям кожного навчального завдання, пов’язаного з використанням рiзних механiзмiв, iнструментiв, матерiалiв тощо;

- на початку вивчення кожного нового предмета (роздiлу, теми) навчального плану (програми) iз загальних вимог безпеки, пов’язаних з тематикою i особливостями проведення цих занять.

Первинний iнструктаж проводиться iндивiдуально або з групою осiб одного фаху за дiючими на пiдприємствi iнструкцiями з охорони працi вiдповiдно до виконуваних робiт, а також з урахуванням вимог орiєнтовного перелiку питань первинного iнструктажу.

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.