Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

За редакцією Ю. О. Квашньова і М. І. Томчука

КИЇВ «ВЕЖА» 2005

 

Затверджено Міністерством освіти і науки України

 

ББК 68.4(4 УКР)9 Д 68

Затверджено Міністерством освіти і науки України (протокол № 17 від 16 січня 1998 р.)

Автори: Ю. О. Квашньов, Я. І. Конотопенко, Ю. В. Крамаренко, М. І. Томчук

Рецензенти:

М. І. Сметанський, завідувач кафедри педагогіки Вінницького державного педагогічного університету

ім. М. Коцюбинського, доктор педагогічних наук, професор

В. П. Шкварець, завідувач кафедри українознавства Миколаїв­ського державного педагогічного інституту, доктор історичних наук, професор

В. М. Телелим, начальник Центрального науково-дослідного інституту Міністерства оборони України, доктор військових наук, професор

ISBN 966-7091-56-2

© «Вежа», 2003

© Ю. О. Квашньов,

Я. І. Конотопенко,

Ю. В. Крамаренко,

М. І. Томчук, 2003

© Г. І. Разумов,

Р. І. Бондаренко,

С. В. Лопарев.

Художнє оформлення, 1998

 

 

Вступ...................................................................... 4

 

Розділ перший

ВІЙСЬКОВА ПІДГОТОВКА

Збройні Сили України...................................................... 6

1. Передісторія розвитку Збройних Сил України................. 6

2. Збройні Сили та інші військові формування України

на сучасному етапі...................................................... 30

3. Військова присяга та військова символіка України ............ 51

4. Законодавство України про військову службу .................... 57

Статути Збройних Сил України ...................................... 66

5. Військовослужбовці та взаємовідносини між ними.............. 68

6. Військова дисципліна ...................................................... 77

7. Розміщення військовослужбовців. Обов'язки та дії днювального роти .. 81

8. Права та обов'язки чатового.............................................. 93

Стройова підготовка ........................................................ 101

9. Стройові прийоми і рух без зброї ...................................... 101

10. Стройові прийоми зі зброєю ............................................ 110

11. Строї відділення.............................................................. 113

Вогнева підготовка .......................................................... 116

12. Історія, перспективи розвитку та класифікація

стрілецької зброї ............................................................ 116

13. Малокаліберна гвинтівка ................................................ 123

14. Автомат Калашникова ..................... ............................... 134

15. Основи і правила стрільби.............................................. 154

16. Ручні осколкові гранати.................................................. 161

Тактична підготовка ........................................................ 172

17. Основи загальновійськового бою ...................................... 173

18. Озброєння та екіпірування солдата.................................. 183

19. Дії солдата в бою......................... ................................... 185

20. Дії солдата в бою у складі мотострілецького відділення...... 198

Основи військової топографії і туризму.......................... 217

21. Військова топографія...................................................... 217

22. Основи туризму.............................................................. 229

Розділ другий

ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА........................ 246

23. Подолання перешкод...................................................... 247

24. Метання гранати в ціль.................................................. 254

25. Рукопашний бій............................................................. 255

26. Гімнастика.................................................................... 264

27. Ігри.............................................................................. 267

Третій

МЕДИКО-САНГГАРНА ПІДГОТОВКА

28. Надання першої медичної допомоги...................... 270

Розділ четвертий

ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА

Надзвичайні ситуації техногенного, екологічного, природного і воєнного характеру

29. Аварії (катастрофи), стихійні лиха, зброя.......................... 295

30. Характеристика осередків ураження, що виникають внаслідок аварій (катастроф), стихійних лих і застосування сучасних засобів ураження .............................................. 306

Захист населення у надзвичайних ситуаціях

31. Прилади радіаційної та хімічної розвідки і дозиметричного контролю........................................................................ 313

32. Оповіщення населення в надзвичайних ситуаціях

у мирний і воєнний час................................................... 328

33. Дії населення в надзвичайних ситуаціях

у мирний і воєнний час.................................................... 329

34. Захист сільськогосподарських тварин і рослин

від ураження.................................................................. 338

35. Засоби індивідуального захисту........................................ 343

36. Укриття населення в захисних спорудах .......................... 361

37. Санітарна обробка і знезараження.................................... 366

38. Евакуація населення ...................................................... 370

39. Завдання Цивільної оборони України

Розділ п'ятий

ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА

40. Психологічна характеристика військової служби та військового колективу ....375

41. Психологічна підготовка до служби у Збройних Силах

України.......................................................................... 379

42. Способи вивчення власної психологічної готовності

до військової служби...................................................... 384

43. Вдосконалення психологічної готовності до служби

в армії .......................................................................... 394

Додатки ..............................................................

 

*****************************************************************

 

Від авторів

Допризовна підготовка як один з обов'язкових дер­жавних предметів у середніх навчальних закладах ор­ганізовується і проводиться на основі Закону України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу» і є складовою частиною загального процесу підготовки юнаків до строкової служби у Збройних Силах та інших військових формуваннях України, створених відповідно до чинного законодавства.

Завдання курсу «Допризовна підготовка» — форму­вання у юнаків високого рівня готовності до виконання вимог сучасної військової діяльності. Авторський колек­тив підручника прагнув дати такий матеріал, відповід­но до «Програми допризовної підготовки» (1998р.) і «Кон­цепції допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді» (2002 p.), щоб юнаки не тільки за­своїли основи військового захисту держави, а й здобули знання та навички, що знадобляться їм у майбутньому житті.

Під час роботи над новим виданням «Допризовної під­готовки» автори врахували зауваження та пропозиції учасників Великої Вітчизняної війни, ветеранів армії, вій­ськових керівників шкіл, професійно-технічних училищ і викладачів кафедр військової підготовки вищих навчаль­них закладів.

Авторський колектив висловлює вдячність усім, хто виявив зацікавленість станом підготовки юнаків до служби у Збройних силах України.

ВСТУП

 

Політичний, економічний і духовний розквіт України можливий за умови гарантування її державного суверенітету, політичної незалежності, збереження територіальної цілісності та недоторканності кордонів. Гарантом національної безпеки України виступають боєздатні Збройні Сили, побудовані за принципом оборонної достатності. Збройні Сили є необхідним атрибутом держави і виконують її найголовнішу — захисну — функцію.

Бойова готовність армії та флоту значною мірою обумовлюється рівнем підготовленості юнаків до строкової військової служби, до захисту Батьківщини. Строкова військова служба відповідно до Конституції та Закону України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу» є почесним обов'язком кожного громадянина (чоловічої статі). Це нелегкий, але дуже важливий і необхідний для суспільства вид діяльності, що характеризується складністю, високою напруженістю, динамічністю, суворою регламентацією, специфічністю спілкування. Усе це вимагає спеціальної підготовки. Готовність до служби в армії формується у цілісному навчально-виховному процесі, залежить від зусиль держави, сім'ї, громадських організацій і від самого юнака, його свідомості, активності, наполегливості. Кожний юнак повинен добре розуміти, які саме знання та навички, якості та властивості характеру потрібні воїнові на початковому етапі військової служби.

Мета курсу «Допризовна підготовка» — не тільки підготовка до строкової військової служби, а й подальший фізичний, вольовий, інтелектуальний, професійний, моральний розвиток особистості, формування у юнака рис дорослої людини, якостей справжнього чоловіка. Згідно з «Концепцією допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді», схваленою Указом Президента України від 25 жовтня 2002 р. № 948/2002, допризовна підготовка включається як складова до визна­ченої державою системи освіти вищих, професійно-тех­нічних та загальноосвітніх навчальних закладів і є обо­в'язковим навчальним предметом.

Курс «Допризовна підготовка» дає необхідні знання про законодавство України з питань військової служби, про оборонний характер Воєнної доктрини України, про становлення, розвиток і призначення Збройних Сил та ін­ших військових формувань України, значення військової служби, вимоги Військової присяги і статутів Збройних Сил України. У курсі вивчаються: загальні обов'язки сол­дата, обов'язки днювального і чатового, правила повод­ження перед шикуванням і в строю, дії в наступі, в обороні й розвідці, матеріальна частина і бойові можливості мало­каліберної гвинтівки й автомата Калашикова, правила і прийоми стрільби і метання гранат та ін.

Курс також ознайомлює з основами військової топо­графії, особливостями організації та проведення турист­ського походу, правилами орієнтування на місцевості, пере­сування за азимутом, визначення відстані до об'єктів та ін. Під час вивчення розділів «Цивільна оборона» і «Медико-санітарна підготовка» допризовники засвоюють основи ор­ганізації цивільної оборони в Україні; способи індивіду­ального і колективного захисту від уражальної дії ядерної, хімічної, бактеріологічної зброї; порядок організації та проведення рятувальних робіт під час стихійних лих; пра­вила надання першої медичної допомоги собі та іншим лю­дям при різного роду травмах, ушкодженнях тощо. На за­няттях з розділу «Психологічна підготовка» юнаки повин­ні зрозуміти психологічні особливості воїна, військового колективу, військової діяльності та вимоги, які вона ста­вить до особистості.

В розділі «Прикладна фізична підготовка» описують­ся вправи, опанування якими допоможе юнакові стати фізично загартованим, витривалим, спритним, що спри­ятиме легшому адаптуванню його до нових умов На почат­ку військової служби. Крім того, у цьому розділі пропону­ються прийоми захисту в рукопашному бою та зі зброєю.

Важливою умовою успішності занять з допризовної підготовки є висока дисципліна, організованість, відпо­відальність учнів. На заняттях стосунки між учнями і ви­кладачем, а також учнів між собою підтримуються на зра­зок стосунків між військовослужбовцями Збройних Сил України.

Розділ перший

 

 

ВІЙСЬКОВА ПІДГОТОВКА

 

ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.