Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

НОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЛДАТІВ І СЕРЖАНТІВ СТРОКОВОЇ СЛУЖБИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Підстава: наказ міністра оборони України від 24 червня 1992 р. № 107, вказівки заступника міністра оборони України по тилу — начальника тилу Збройних Сил України «Про порядок забезпечення речовим майном».

вивішується табличка, на якій вказуються її номер і при­значення. Під безпосереднім наглядом чергового роти при­міщення щодня прибирають чергові прибиральники. Вони повинні: вимести сміття з-під ліжок і тумбочок, під­мести в проходах між рядами ліжок, протерти підлогу щіткою чи вологою ганчіркою, винести сміття у призна­чене для нього місце, стерти пил з вікон, дверей, тумбо­чок, ставниць, шаф та інших предметів, вичистити урни, а в місцях для куріння, крім того, налити в урни воду чи дезінфікуючу рідину. Крім щоденного прибирання, раз на тиждень прибирають усі приміщення під керівництвом старшини роти. Під час такого прибирання всю постіль (матраци, подушки, ковдри) виносять із приміщень, ста­ранно вибивають і провітрюють.

Від занять чергові прибиральники не звільняються.

Опалення приміщень. Початок і кінець опалюваль­ного періоду оголошується наказом начальника гарнізо­ну. Наказом по військовій частині призначаються рядові опалювачі, які попередньо вивчають правила опалення та пожежної безпеки. Опалювачі від занять не звільня­ються; на опалювальний сезон їх звільняють лише від виконання усіх нарядів.

Провітрювання приміщень. Приміщення провітрюють днювальні під наглядом чергового роти: у спальних кімна­тах — перед сном і після сну, а в класах — перед заняттями і в перервах між ними.

Освітлення приміщень. Казармене освітлення буває повне і чергове (неяскраве темно-синє світло). В години сну вмикається чергове освітлення. Біля входу до казар­ми, в кімнатах для зберігання зброї, у коридорах, на схо­дах і в туалетах з настанням темряви й до світанку під­тримують повне освітлення. Нагляд за дотриманням вста­новленого освітлення та вчасним увімкненням і вимкнен­ням світла покладається на чергових і днювальних.

Розміщення підрозділу в населених пунктах. Підроз­діл військової частини може бути тимчасово розміщений у населеному пункті. У цьому випадку зброя та боєпри­паси зберігаються у сухому, віддаленому від дверей, пе­чей, обігрівальних приладів місці і постійно охороня­ються добовим нарядом. Обмундирування і спорядження розміщують у пристосованих для цього місцях. Особисті речі й білизну зберігають у речових мішках.

Протипожежний захист. Усі військовослужбовці ма­ють знати й виконувати вимоги пожежної безпеки, уміти поводитися із засобами пожежогасіння. Військовослуж­бовець, який перший побачить виникнення пожежі, по­винен викликати військову команду протипожежного за­хисту та рятувальних робіт (штатну пожежну обслугу) або позаштатну пожежну команду.

Природокористування та охорона довкілля. Кожний військовослужбовець повинен дбати про раціональне ко­ристування природними ресурсами та охорону довкілля, утримуватися від дій, що можуть спричинити забруднен­ня землі, водних ресурсів та повітря або заподіяти шко­ду рослинному чи тваринному світу.

Розподіл часу і повсякденний порядок. Для військово­службовців строкової служби встановлюється шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем. Розподіл часу здійснюється таким чином, щоб забезпечити у військовій

частиш постійну бойову готовність і створити умови для під­тримання порядку і військової дисципліни, виховання вій­ськовослужбовців, підвищення їхнього культурного рівня, проведення занять із бойової підготовки, для побутового об­слуговування, відпочинку і харчування.

Розподіл часу у військовій частині протягом доби і всьо­го тижня здійснюють згідно з розпорядком дня, що визна­чає час виконання основних заходів повсякденної діяль­ності, навчання і побуту особового складу роти.

Розпорядок дня має передбачити час: для проведення ранкової фізичної зарядки, ранкового огляду, ранкового і вечірнього туалету, навчальних занять і підготовки до них; переодягання (у робочий одяг), чищення одягу і взуття; миття рук перед їжею; харчування; догляду за озброєнням і військовою технікою; гуманітарної, культурно-освітньої та спортивно-масової роботи; слухання радіо і перегляду теле­передач; для прийому хворих у медичному пункті; прий­мання військовослужбовців командуванням з особистих питань; для особистих потреб військовослужбовців, вечірньої прогулянки, перевірки і восьмигодинного сну.

Сніданок, обід і вечеря. Приготування їжі має бути завершене до терміну, встановленого розпорядком дня.

У визначений час черговий частини дає дозвіл на вида­чу їжі. Солдати і сержанти приходять до їдальні строєм, під командою старшини роти або одного із заступників коман­дирів взводів. Заборонено їсти в головному уборі, спеціаль­ному (робочому) одязі.

Для військовослужбовців, які потребують дієтичного харчування, їжу готують окремо.

Проміжок між споживанням їжі не повинен переви­щувати семи годин. Після обіду 30 хвилин не проводяться заняття і не виконуються роботи.

Існують норми продовольчих пайків на добу (табл. 3).

Перед днями відпочинку дозволяється закінчувати вистави, кіносеанси та інші заходи на годину пізніше.

Вихідні, святкові та неробочі дні є днями відпочин­ку для всього особового складу, крім військовослуж­бовців, залучених до виконання службових обов'язків. У ці дні підйом здійснюється на годину пізніше, ранкова фізична зарядка не проводиться, час використовується для проведення гуманітарної, культурної, освітньої робо­ти, спортивних заходів та ігор, написання листів тощо.

Підйом, ранковий огляд і вечірня перевірка. За 10 хви­лин до сигналу «Підйом» черговий роти будить заступників

 

командирів взводів, які керують своїми підлеглими піс­ля сигналу «Підйом» та проводять ранкову фізичну за­рядку. Після цього здійснюються прибирання приміщен­ня і території, заправка постелі, ранковий туалет та ран­ковий огляд.

За командою чергового «Рота, для ранкового огляду — СТАВАЙ» заступники командирів взводів (командири Відділень) шикують свої підрозділи у визначеному місці і за командою старшини роти проводять ранковий огляд: перевіряють наявність особового складу, зовнішній ви­гляд, дотримання правил особистої гігієни, наказують усунути виявлені недоліки і перевіряють виконання цих розпоряджень.

Після вечірньої прогулянки за командою чергового роти «Рота, на вечірню перевірку — СТАВАЙ» заступники командирів взводів шикують свої підрозділи на перевір­ку. Старшина роти розпочинає вечірню перевірку особо­вого складу за іменним списком. Почувши своє прізвище, солдат відповідає: «Я». За відсутніх відповідає командир відділення. Після перевірки у встановлений час пода­ється сигнал «Відбій».

Навчальні заняття. Навчальні заняття — це основа бойової підготовки і головний зміст повсякденної діяль­ності військовослужбовців у мирний час. На заняттях та навчаннях має бути весь особовий склад підрозділу (вій­ськової частини). Від занять звільняються тільки особи, які перебувають у добовому наряді.

Заняття починають і закінчують за сигналом у час, визначений розпорядком дня. Перед виходом на заняття командири перевіряють, чи наявні усі підлеглі, чи до­тримується ними форма одягу, чи правильно припасова­не спорядження і чи розряджена зброя.

Після закінчення занять перевіряється розрядження зброї, наявність і комплектність усього озброєння, бойо­вої та іншої техніки, навчально-тренувальних засобів, а та­кож наявність стрілецької зброї та боєприпасів.

Звільнення з розташування військової частини. Вій­ськовослужбовець строкової служби, який не має дисци­плінарного стягнення «позбавлення чергового звільнен­ня», користується правом звільнення з розташування військової частини. Звільнення проводять за чергою. За дозволом на звільнення військовослужбовець звертаєть­ся до свого безпосереднього командира (начальника). На­приклад: «Товаришу (пане) сержант. Прошу дозволити мені звільнення до 20-ї години».

Таблиця З

НОРМИ

продовольчих пайків на одну особу (доба)

У визначений час черговий роти вишиковує звільнених за списком і доповідає старшині роти. Старшина роти пере­віряє наявність тих, кого звільняють, їхній зовнішній виг­ляд, інструктує і вручає їм записку про звільнення. Після повернення із звільнення військовослужбовці з'являються до чергового роти й доповідають про повернення, здають йому записку про звільнення, теля чого доповідають сво­єму безпосередньому командирові (начальнику). Напри­клад: «Товаришу (пане) сержант. Рядовий Тимченко зі звіль­нення прибув, зауважень не мав (або мав, яке, від кого)».

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.