Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Тематика практичних занять 6 страница32. Про лібералізацію експортних операцій: Постанова Кабінету Міністрів України № 734 від 16.11.94. // www.rada.kiev.ua.

33. Про митну справу в Україні: Закон України від 25.06.1991// www.rada.kiev.ua.

34. Про облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Украї­ні: Указ Президента України від 07.11.94. № 659/94.// www.rada.kiev.ua.

35. Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах: Закон України від 15.09.95. // www.rada.kiev.ua.

36. Про перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає квотуванню і ліцензуван­ню у 2002 р.: Постанова Кабінету Міністрів України.// www.rada.kiev.ua.

37. Про підприємництво: Закон України від 26.02.91.// www.rada.kiev.ua.

38. Про підприємства: Закон України від 27.03.91. // www.rada.kiev.ua.

39. Про податок на додану вартість: Закон України від 03.04.97 // www.rada.kiev.ua.

40. Про порядок внесення обов'язкових платежів у разі імпорту окремих видів то­варів: Постанова Кабінету Міністрів України від 23.01.97. № 52.// www.rada.kiev.ua.

41. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23.09.94. // www.rada.kiev.ua.

42. Про порядок обкладання митом предметів, які вивозяться за кордон України: Закон України від 08.01.94. // www.rada.kiev.ua.

43. Про порядок просування товарів, майна, транспортних засобів та інших предме­тів через митний кордон України: Наказ ДМКУ № 7 від 30.12.91. // www.rada.kiev.ua.

44. Про посилення контролю за ввезенням і транзитом підакцизних товарів залізни­чним транспортом: Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.97 р. № 206. // www.rada.kiev.ua.

45. Про регулювання бартерних (товарообмінних) операцій у галузі зовнішньоекономічних відносин: Указ Президента України від 25.01.95. // www.rada.kiev.ua.

46. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.96. // www.rada.kiev.ua.

47. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93. // www.rada.kiev.ua.

48. Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію): Закон України від 11.07.96 р. // www.rada.kiev.ua.

49. Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) та ти­пові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контра­ктів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті: Постанова Кабінету Мі­ністрів та Національного банку України від 21.06.95. №444 // www.rada.kiev.ua.

50. Про торгово-промислові палати в Україні: Закон України від 02.12.97 // www.rada.kiev.ua.

51. Типова технологія митного контролю та митного оформлення товарів та інших предметів- Наказ Державної митної служби України від 30.31.98. № 828.// www.rada.kiev.ua.

52. Уніфіковані правила по інкасо //Галицькі контракти. - 1996. - № 5

53. Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів // Галицькі контракти. – 1996, №50.

54. Актуальні питання міжнародних валютно-фінансових відносин / За ред. О.В. Плотнікова. – К.: Либідь, 1996.

55. Арефьева Е.В. Внешнеэкономическая и инвестиционная деятельность интегрированных производственных систем. – К.: Основа, 1997.

56. Бахрамов Ю. Организация внешнеторговой деятельности. – СПб., 2000.

57. Бизнес в Украине и за ее пределами. Практические рекомендации. / [Бранд Майкл, Шаповал С.Г.]. – К.: Просвіта, 1997.

58. Богун В. Валютно-фінансові умови зовнішньоекономічних угод: окремі питання практики застосування: (Валюта контракту) // Предпринимательство: хозяйство й право. – 1999, № 7. – С. 22-25.

59. Богун В.П. Зовнішньоекономічні контракти: окремі питання теорії та практики укладання. // Вісник вищого арбітражного суду України. – 2000, № 1. – С. 149-151.

60. Бункина М.К., Семенов А.М. Основи валютних отношений: Учеб.пособ. – М.: Юрайт, 1998.

61. Внешнеторговые сделки /Составитель И.С. Гринько.– Сумы: Фирма "Реал", 1994.

62. Гаевская О. Управление международным сотрудничеством. – М., 1999.

63. Гнатюк Н.І. Інвестиційні аспекти розвитку спільного підприємництва в Україні. //Фінанси України. – 1998, № 5. – С. 16-22.

64. Горбунов А.Р Оффшорный бизнес и управление компаниями за рубежом. /Под ред. Юлдашева Р.Т. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : АНКИЛ: ИНФРА-М, 1997.

65. Грачев Ю.Н., Плотников Ю.Н. Практика внешнеэкономической деятельности: рекомендации отечественным предпринимателям. – М.: Международные отношения, 1994.

66. Деловая переписка с зарубежным партнером. – М., 1992.

67. Захаров К.В. и др. Основные виды рисков во внешнеэкономической деятельнос­ти. // Митна справа. – 2000, № 2. – С. 41-50.

68. Захаров С.Н. Расчеты эффективности внешнеэкономических связей. – М.: Экономика, 1995.

69. Зовнішня торгівля: проблеми і перспективи. / за ред. О.А. Кириченка. – Х.: Акта, 1997.

70. Как продать ваш товар на внешнем рынке. – М., 1994.

71. Карпинский Б., Макуха Б. Транспортная система Украины в контексте европейской интеграции. // Экономика Украины. – 1998, № 7. – С. 17-23.

72. Кругман П., Обстфельд М. Международная экономика. – М., 1997.

73. Кухарская Н. Региональные тенденции внешнеэкономических связей Украины. // Бизнес информ. – 1997, № 2. – С. 23-26.

74. Линдер П. Экономика мирохозяйственных связей: Пер. с англ. /Общ. ред. и предисл. О.В. Ивановой. – М.: Прогресс, 1992.

75. Лук’яненко Д.Г., Білошапка В.А., Пестрецова О.І. Спільні підприємства в Україні: Організація і умови ефективного розвитку. – К.: Хвиля-прес, 1995.

76. Луцишин З.О. Міжнародні фінансово-валютні відносини: практична філосо­фія і реалії української економіки. – Тернопіль: Збруч, 1997.

77. Макогон Ю.В., Гохберг Ю.А. Совместное предпринимательство, инвестиционные и инновационные процессы, свободные экономические зоны: Учеб. по­собие. – Донецк, Донец. гос. ун-т, 1996.

78. Малыга В.А. Правовой статус субъектов ВЕД // Діловий вісник. – 1999, № 8-9. – С. 26-27.

79. Мандибура В. Вільні економічні зони в країні (Реформування економіки України) // Політика і час. – 1997, № 8. – С. 29-35.

80. Мансухани Г.Р. Золотое правило инвестирования. – М., 1994.

81. Международные инвестиции и международные закупки /Под ред. В.Е. Есипова: Учеб.пособие. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1998.

82. Неговицин А. Внешняя торговля. – М., 1999.

83. Овчинников Г.Т. Международная экономика. – М., 1998.

84. Омельченко О.В. Іноземні інвестиції в Україні. – К., 1997.

85. Основы предпринимательства и внешнеэкономической деятельности. – К., 1993.

86. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений. – М., 2000.

87. Оффшорные фирмы в международном бизнесе. Принципы, схемы, методы. – ДС Экспресс ИНК. Компанія "Евразийский регіон". – М., 1997.

88. Оценка эффективности проектов внешнеэкономического сотрудничества //Экономист. - 1995. - № 7.

89. Пила В.І., Чмир О.С. Спеціальні (вільні) економічні зони: теорія та практика: Навч. посіб. – К.: КДТЕУ, 1998.

90. Принц Г. Вільна зона: що, де, як? /Аналіз указів Президента України щодо створення вільних економічних зон, практики їх функціонування. // Віче. – 1999, №12. – С.29-38.

91. Принципалы, посредничество и агентские соглашения в экспортно-импортных операциях // Бизнес. – 1996, № 25 (180).

92. Проблеми інтеграції України в міжнародний поділ праці // Климко Г.Н., Павлюк В.І., Красильчук В.Я, Дідківський М.І. – К.: "Посередник" LTD, 1994.

93. Риски во внешнеэкономической деятельности предприятия. /Сост. Безчарников В.П., С.М. Репецкий, К.В. Захаров и др. – К.: "Инекс", 1997.

94. Рокоча В.В. Міжнародна економіка: Навч. посіб.: У 2-х кн. – К.: Таксон, 2000-2003.

95. Світова економіка: Підручник. /А.С.Філіпенко, О.І.Рогач, О.І.Шнирков та ін. – К.: Либідь, 2000.

96. Семенов А.Г. Транснационализация финансовых ресурсов – материальная основа межгосударственной экономической интеграции //Финансы, учет, банки: Сб.науч.тр.– Донецк, 1998. – С.10-13.

97. Сіренко В. та ін. Протекціонізм чи вільна торгівля? Зарубіжний досвід дер­жавного регулювання ЗЕД і політика України. //Політика і час. – 1996, № 11. – С. 40-47.

98. Смирнов В.В. Экспортно-импортные операции в международном бизнесе. – М.: БУКВИЦА, 1997.

99. Соколенко С.И. Глобальные рынки XXI столетия. Перспективы Украины. – К., 1998.

100. Соколенко С.И. Современные мировые ринки и Украина. – К., 1995.

101. Ступницький О.І. Економічна глобалізація як основа транснаціоналізації пе­редачі технологій // Київ. унт-т ім. Т. Шевченка. Вісник. Сер. Міжнародні відно­сини. – К., 1998. – Вип. 10. – С.49-56.

102. Терещенко С., Науменко В. Понятие о нетарифных методах регулирования ВЗД. Особенности нетарифного регулирования на Украине. // Митний брокер. – 1998, № 6. – С. 44-56.

103. Томсинов В.А. Внешнеторговые сделки. – М., 1994.

104. Торговельно-посередницька діяльність фірм на зовнішньому ринку: Конс­пект лекцій /Київ. держ. тор.-екон. ун-т.; [Уклад. Ю.О. Олейніков]. – К.: Б.в., 1996.

105. Фомичев В. Международная торговля. – М., 2000.

106. Хойер В.. Как делать бизнес в Европе. – М., 1992.

107. Цират Г.А., Цират А.В. Международный арбитраж как способ разрешения внешнеэкономических споров. – К.: Довіра, 1997.

108. Чуприна О В., Лапшин Ю.В. Спеціальні економічні зони: фінансовий аспект. // Фінанси України. – 1999, № 9. – С. 121-129.

109. 670 вариантов условий договоров. – М., 1999.

110. Шмиттгофф К. Экспорт: право и практика международной торговли. Пер. с англ. – М.: Юридич. лит-ра, 1993.

111. Эптинг Р.Ч. Азбука мирового рынка. – СПб., 1997.

112. Яковлєв А.І. Удосконалення методів визначення ефективності ЗЕД. // Фінанси України. – 1998, № 9. – С. 28-34.

113. Яремко Л. Економічна модель для України: До пошуків концепції зовнішньо­економічної моделі розвитку. // Державність. – 1997, № 19. – С. 24-27.

цикл дисциплін вільного вибору студента

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

"Оподаткування в міжнародному бізнесі"

1. Загальні відомості

Курс "Оподаткування в міжнародному бізнесі" відноситься до циклу дисциплін вільного вибору студента і читається студентам, що навчаються за спеціальністю 6.050100 "Міжнародна економіка".

Дисципліна "Оподаткування в міжнародному бізнесі" базується на таких дисциплінах, як: "Основи економічної теорії", "Макроекономіка", "Податкова система" та ін.

Спецкурс "Оподаткування в міжнародному бізнесі" забезпечує курси: "Зовнішньоекономічна діяльність", "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", "Податкові системи зарубіжних країн".

Мета курсу – формування системи знань з оподаткування в міжнародної економіці, об’єктивних принципів розвитку податкових систем різних країн, забезпечення отримання знань про умови, форми, методи та основний інструментарій оподаткування в міжнародному бізнесі.

Завдання курсу – забезпечення,по-перше,вивчення і розуміння студентами сутності й тенденцій створення і функціонування у міжнародній економіці різних систем оподаткування, використання різних методів контролю країн за виконанням податкового законодавства різних країн у міжнародній економічній діяльності; по-друге, розуміння студентами законодавчих актів, принципів розвитку та механізмів регулювання оподаткування в різних країнах; по-третє, вміння використовувати студентами отриманих знань про оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в України у процесі інтеграції її економіки в сучасні світові господарські структури на практиці.

Предметом вивчення в межах дисципліни є система взаємовідносин різних суб’єктів оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в різних країнах, що виходить за національні межі у процесі інтернаціоналізації та глобалізації.

Зміст навчальної дисципліни розкривається через вивчення мотивації і сутності оподаткування економічної діяльності, суб’єктів в різних країнах світу. У курсі розглядаються принципи, основні ознаки і об’єктивні можливості податкових систем різних країн у міжнародної економічної взаємодії. Основну увагу приділеноподатковій політиці провідних країн з розвинутою економікою; основним показникам системи оподаткування в країнах з ринковою економікою, видам податків в них; податковим системам провідних країн світу. У контексті домінуючих тенденцій світового господарського розвитку висвітлюються процеси оподаткування в умовах міжнародної економічної інтеграції, глобалізації.

Призначення курсу:навчити студентів розуміти засади сучасної системи оподаткування міжнародної діяльності, принципи її формування та розвитку у світовій практиці; семінарські заняття повинні сприяти, поглибленому вивченню дисципліни, закріпленню знань матеріалів лекції, оволодінню знаннями основ функціонування податкових систем у міжнародній економіці. Навчально-методичний комплекс призначений для студентів спеціальності "Міжнародна економіка" освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" 6.050100.

 

2. Зміст навчального матеріалу

Тема 1. Вступ до курсу. Предмет і завдання курсу

Предмет і завдання курсу "Оподаткування в міжнародному бізнесі". Податкова політика провідних країн з розвинутою економікою. Крива Лаффера. Рівень оподаткування в світовій економіці. Основні показники системи оподаткування в країнах з розвинутою ринковою економікою. Види податків в країнах з ринковою економікою.

Тема 2. Податкова система США

Загальна характеристика податкової системи США. Федеральна податкова система США та її структура. Прибутковий податок з населення та механізм його обчислення. Відрахування на соціальне страхування. Податок на доходи корпорацій. Федеральні акцизні збори.

Місцеві податкові системи США. Податкова система штатів. Податкові джерела міст США. Місцеві податки в США.

Тема 3. Податкова система Канади

Основні елементи податкової політики Канади.Система федеральних податків Канади. Закон про податок на доходи. Закон про страхування безробіття. Федеральні та регіональні ставки подоходного податку у Канаді. Податок на приріст ринкової вартості активів. Податок на прибуток та основні податкові пільги для корпорацій. Програми координації федеральних трансфертів: "вирівнювання", "встановлене фінансування програм", "план допомоги". Специфіка місцевого оподаткування Канади.


Тема 4. Податкова система Великобританії

Історичні етапи становлення і розвитку податкової системи Великобританії. Шедулярна форма побудови прибуткового податку та його сутність. Прибутковий податок та механізм його стягнення. Податок на приріст капіталу. Податок на спадщину. Податок на додану вартість та його суть. Непрямі податки. Місцеві податки Великобританії.

Тема 5. Податкова система ФРН

Шляхи розвитку податкової системи ФРН. Основні види податків в Німеччині. Податок на додану вартість. Ставки корпоративного податку на прибуток. Акцизи. Промислові податки. Поземельні податки. Податок на власність. Ставки податку на спадщину і дарування. Прибутковий податок на об’єкти оподаткування. Визначення податку на заробітну плату.

Тема 6. Податкова система Франції

Загальна характеристика податкової системи Франції. Податок на додану вартість та його ставки. Акцизи. Прибуткові податки та їх види. Особливі правила оподаткування доходів, що одержані від операцій з нерухомістю, з цінними паперами та іншим майном. Місцеві податки Франції, їх види та суть.

Тема 7. Податкова система Японії

Загальна характеристика податкової системи Японії, Становлення податкової системи Японії. Класифікація податків в Японії. Прямі прибуткові податки на юридичних і фізичних осіб. Прямі податки на майно. Прямі й непрямі споживацькі податки.

Місцеві податки Японії та їх види.

Тема 8. Податкові системи Скандинавських країн

Податкова система Данії. Диференціація доходів та їх оподаткування. Правила оподаткування для іноземних працівників. Оподаткування доходів корпорацій. Податок на майно.

Податкова система Норвегії. Прибутковий податок. Сукупний дохід та особливості його оподаткування. Податок на додану вартість. Податок на прибуток корпорацій. Податок на майно та особливості його сплати.

Податкова система Швеції. Податок на прибуток корпорацій. Прибутковий податок з громадян. Податок на майно.

Податкова система Фінляндії. Корпоративний податок. Специфіка оподаткування фізичних осіб. Муніципальні податки та механізм їх сплати. Податок на майно та його ставки.

Тема 9. Податкові системи країн Бенілюксу

Податкова система Королівства Нідерландів. Оподаткування резидентів і нерезидентів країни. Особливості оподаткування доходів. Оподаткування прибутку корпорацій. Основні форми утримання податків.

Податкова система Королівства Бельгія. Податки з корпорацій. Ставки податків з корпорацій. Оподаткування резидентів Бельгії.

Податкова система Великого герцогства Люксембург. Податок на прибуток корпорацій. Ставки податків компаній-резидентів. Оподаткування фізичних осіб.


Тема 10. Податкові системи країн Європейського Союзу

Загальна характеристика податкових систем країн ЄС. Податкова система Швейцарії: трьохрівнева структура, принципи визначення податків. Оподаткування організацій та фізичних осіб у Швейцарії. Податкова система Австрії. Особливості оподаткування Італії. Структура подохідного податку на фізичних осіб в Італії. Ставки ПДВ. Муніципальні податки Італії. Основні принципи побудови податкової системи Іспанії. Оподаткування фізичних та юридичних осіб у Греції. Податкова система Португалії.

Тема 11. Податкові системи постсоціалістичних країн

Загальна характеристика податкових систем постсоціалістичних країн Центральної і Східної Європи. Податкова система Словенії. Специфіка податкової системи Чехії. Особливості оподаткування юридичних та фізичних осіб в Угорщині. Податкова система Польщі. Особливості податкової системи Болгарії.

Тема 12. Податкові системи країн Балтії

Порівняльна характеристика податкових систем країн Балтії. Оподаткування юридичних та фізичних осіб у Литві. Оподаткування юридичних та фізичних осіб у Латвії. Оподаткування юридичних та фізичних осіб в Естонії.

Тема 13. Особливості податкових систем пострадянських країн

Реформування податкової системи Російської Федерації. Податкова політика Республіки Білорусь. Оподаткування бізнесу та фізичних осіб у Казахстані. Оподаткування фізичних та юридичних осіб у Республіці Молдова. Специфіка оподаткування Узбекистану.

Тема 14. Основні податкові гавані світу

Країни з помірним оподаткуванням Західної Європи. Процедура створення компаній в країнах з пільговим оподаткуванням. Оподаткування корпорацій. Міжнародні аспекти оподаткування. Країни Середземноморського регіону з помірним оподаткуванням. Загальні принципи створення і функціонування компаній. Оподаткування корпорацій. Міжнародні аспекти оподаткування. Країни Південної Азії з помірним оподаткуванням. Загальні принципи організації і функціонування компаній. Оподаткування корпорацій. Міжнародні аспекти оподаткування.

Країни Карибського регіону з помірним оподаткуванням. Загальні принципи створення й функціонування компаній. Оподаткування корпорацій. Індивідуальне прибуткове оподаткування.

 

3. Тематика семінарських занять

Семінарські заняття зі спецкурсу "Оподаткування у міжнародному бізнесі"

передбачають обговорення питань розглянутих на лекціях, фіксовані виступи доповідачів, розв’язання господарських ситуацій з наступним їх публічним захистом.

Тема 1. Предмет і завдання курсу

Мета: визначення предмету курсу "Оподаткування у міжнародному бізнесі", ознайомлення з видами податкової політики розвинутих країн світу.

1. Предмет і завдання курсу "Оподаткування в міжнародному бізнесі".

2. Податкова політика в країнах з розвиненою ринковою економікою.

3. Основні показники системи оподаткування в країнах з розвиненою економікою.

Тема 2. Податкова система США

Мета: розгляд і з’ясування структури податкової системи США.

1. Загальна характеристика податкової системи США.

2. Федеральна податкова система США.

3. Місцеві податкові системи США.

Тема 3. Податкова система Канади

Мета: розгляд і з’ясування структури податкової системи Канади.

1. Основні елементи податкової політики Канади.

2. Система федеральних податків Канади.

2. Федеральні та регіональні ставки подоходного податку у Канаді.

3. Програми координації федеральних трансфертів: "вирівнювання", "встановлене фінансування програм", "план допомоги".

Тема 4. Податкова система Великобританії

Мета: розгляд і з’ясування структури податкової системи Великобританії.

1. Історичні етапи становлення і розвитку податкової системи Великобританії.

2. Система державних податків

3. Місцеві податки Великобританії.

Тема 5. Податкова система ФРН

Мета: розгляд і з’ясування структури податкової системи ФРН.

1. Шляхи розвитку податкової системи ФРН.

2. Федеральні податки ФРН.

3. Місцеві податки ФРН.

Тема 6. Податкова система Франції

Мета: розгляд і з’ясування структури та особливостей функціонування податкової системи Франції.

1. Загальна характеристика податкової системи Франції.

2. Система федеральних податків.

3. Місцеві податки Франції.

Тема 7. Податкова система Японії

Мета: розгляд і з’ясування структури податкової системи Японії, її позитивні наслідки та недоліки .

1. Загальна характеристика податкової системи Японії.

2. Система державних податків.

3. Місцеві податки Японії.

Тема 8. Податкові системи Скандинавських країн

Мета: розгляд і з’ясування структури, порівняльний аналіз податкових систем Скандинавських країн.

1. Податкова система Данії.

2. Податкова система Норвегії.

3. Податкова система Швеції.

4. Податкова система Фінляндії.


Тема 9. Податкові системи країн Бенілюксу

Мета: розгляд, з’ясування структури та порівняльний аналіз податкових систем країн Бенілюксу.

1. Податкова система Нідерландів.

2. Податкова система Бельгії.

3. Податкова система Люксембургу.

Тема 10. Податкові системи країн Європейського Союзу

Мета: розгляд, з’ясування структури та порівняльний аналіз податкових систем країн Європейського Союзу.

1. Загальна характеристика податкових систем країн ЄС.

2. Податкова система Австрії.

3. Основні принципи побудови податкової системи Іспанії.

4. Податкова система Швейцарії: трьохрівнева структура, принципи визначення податків. Оподаткування організацій та фізичних осіб у Швейцарії.

5. Порівняльна характеристика податкових систем країн ЄС.

6. Податкова система Португалії.

7. Оподаткування корпорацій та фізичних осіб в Італії.

Тема 11. Податкові системи постсоціалістичних країн

Мета: розгляд, з’ясування структури та порівняльний аналіз податкових систем постсоціалістичних країн.

1. Загальна характеристика податкових систем постсоціалістичних країн Центральної і Східної Європи.

2. Специфіка податкової системи Чехії.

3. Податкова система Польщі.

4. Особливості податкової системи Болгарії.

Тема 12. Податкові системи країн Балтії

Мета: розгляд, з’ясування структури та порівняльний аналіз податкових систем постсоціалістичних країн.

1. Оподаткування юридичних та фізичних осіб у Литві.

2. Оподаткування юридичних та фізичних осіб у Латвії.

3. Оподаткування юридичних та фізичних осіб в Естонії.

Тема 13. Особливості податкових систем пострадянських країн

Мета: розгляд, з’ясування структури та порівняльний аналіз податкових систем пострадянських країн.

1. Реформування податкової системи Російської Федерації.

2. Податкова політика Республіки Білорусь.

3. Оподаткування бізнесу та фізичних осіб у Казахстані..

Тема 14. Основні податкові гавані світу

Мета: розгляд, з’ясування структури і порівняльний аналіз податкових систем країн з помірним оподаткуванням..

1. Країни Західної Європи з помірним оподаткуванням.

2. Країни Середземноморського регіону з помірним оподаткуванням.

3. Країни Південної Азії з помірним оподаткуванням.

4. Країни Карибського регіону з помірним оподаткуванням.


4. Індивідуальні завдання

Мета індивідуальних завдань для студентів при вивченні спецкурсу "Оподаткування у міжнародному бізнесі" полягає у поглибленні підготовки висококваліфікованих спеціалістів з міжнародної економіки з урахуванням індивідуальних нахилів студентів і специфіки їхньої майбутньої роботи.

 

5. Навчально-методичні матеріали

Література до курсу

1. Бюджетний федералізм: опыт развитых стран. Сборник обзоров.– М., 1996.

2. Байрачный Ю.Н. Оффшорный бизнес в налоговом планировании: Учебное пособие/ Е.И. Быстров (общая ред.); Международный ун-т в Москве. Высшая магистерская школа. – М., 2001.

3. Горбунов А.Р. Оффшорный бизнес и создание компаний за рубежом.- М., 1995.

4. Горбунов А.Р. Налоговое планирование и создание компаний за рубежом: финансовый механизм оффшора. Российское представительство инофирмы. Бухгалтерский учет и финансовая автоматизация. – М.: Изд. Фирма ‘Анкил’, 1999.

5. Дернберг Р.Л. Международное налогообложение. – М., 1997.

6. Дадалко В.А. Налогообложение в системе международных экономических отношений: Учебное пособие для студентов специальности ‘Мировая экономика и международные экономические отношения’ вузов/ В.А.Дадалко, Е.Е.Румянцева и др.- Минск.: Армита-Маркетинг.Менеджмент.-2000.

7. Козырин А.Н. Налоговое право зарубежних стран. –М.,1993.

8. Локатарева Е.В. Международное налогообложение и оффшорные центры/Ю.Г.Козак (ред.) –Одесса: Астро-Принт,1999.

9. Мещерякова О. Налоговые системы развитых стран мира. Справочник. – М., 1995.

10. Налоги. Учебное пособие. – М., 1997.

11. Налоги в развитых станах. – М., 1995.

12. Налоговая политика в индустриальных странах.- М., 1995.

13. Налоговые системы зарубежных стран. – М., 1997.

14. Податки в зарубіжних країнах. – К., 1997.

15. Дяконова І.І. Податки та податкова політика України.- К., Наукова думка, 1997.

16. Рогозин Б.А. Налоговое планирование на предприятиях и в организациях (оптимизация и минимизация налогообложения). В 3-х томах.- М.,1997.

17. Сутырин С.Ф., Погорлецкий А.И. Налоги и налоговое планирование в мировой экономике. С-Пб, 1998.

18. Сутормина В.М. та ін. Держава – податки – бізнес. –К.; Либідь, 1992.

19. Холдин М.А. Мировой опыт оффшорного бизнеса. – М., 1995.

20. Черник Д.Г. Финансы и налоги зарубежных стран. – М., 1993.

21. Черник Д.Г. Налоги в рыночной экономике. – М., 1997.


РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

"Оподаткування в міжнародному бізнесі"

1. Загальні відомості

Курс "Оподаткування в міжнародному бізнесі" відноситься до циклу дисциплін вільного вибору студента і читається студентам, що навчаються за спеціальністю 6.050100 "Міжнародна економіка".

Дисципліна "Оподаткування в міжнародному бізнесі" базується на таких дисциплінах, як: "Основи економічної теорії", "Макроекономіка", "Податкова система" та ін.

Спецкурс "Оподаткування в міжнародному бізнесі" забезпечує курси: "Зовнішньоекономічна діяльність", "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", "Податкові системи зарубіжних країн".

 

2. Розподіл навчального часу

Семестр Всього годин Розподіл за видами занять Семестрова атестація
лекції семінарські заняття СРС
екзамен

3. Мета і завдання дисципліни