Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Структура курсової роботиЗагальні положення

Згідно зі змістом навчального плану спеціальності 6.050100 «Фінанси» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у циклі професійної підготовки студентами вивчається дисципліна «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» з виконанням і захистом курсової роботи та складанням екзамену в сьомому семестрі навчання. При цьому в циклі природничо-наукової та загальноекономічної підготовки студенти даної спеціальності у шостому семестрі опановують дисципліну «Фінанси підприємств» зі складанням екзамену й виконанням контрольної роботи.

Відповідно до структурно-логічної схеми побудови навчального плану спеціальності «Фінанси» дисципліни «Фінанси підприємств» і «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» мають єдиний об’єкт вивчення різних рівнів фінансових відносин суб’єктів господарювання. Предметом курсу «Фінанси підприємств» виступають грошові відносини, пов’язані з формуванням та розподілом грошових доходів і накопичень суб’єктів господарювання, використанням доходів на виконання зобов’язань перед державно-бюджетною та фінансово-банківською системами, на фінансування витрат господарської діяльності, соціального обслуговування й матеріального стимулювання працівників підприємства.

Фінансова діяльність – це складова управлінської діяльності суб’єктів господарювання, що містить функціональні завдання фінансових служб підприємства, пов’язані із здійсненням операційної, інвестиційної діяльності та діяльності підприємства на фінансових ринках.

Відповідно курсова робота з дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» за змістом і формою представлення включає матеріали як дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання», так і матеріали контрольної роботи з дисципліни «Фінанси підприємств». Таким чином забезпечується реалізація принципу спадкоємності змісту й послідовності викладу навчальних дисциплін «Фінанси підприємств» та «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» в процесі підготовки фахівців спеціальності «Фінанси».

Метою виконання курсової роботи є розширення й поглиблення знань із теорії фінансових відносин підприємства і формування практичних навиків розв’язання найбільш важливих конкретних задач фінансового управління на рівні суб’єктів господарської діяльності різних форм власності. Виконання курсової роботи є одним з етапів підготовки студентів до написання ними дипломної роботи.

У процесі виконання курсової роботи студенти мають виявити творчий самостійний підхід до висвітлення важливих теоретичних положень курсу, трактування яких у різних літературних джерелах може бути неоднаковим. Студенти також повинні мати необхідний рівень знання змісту законів України, постанов уряду й інших нормативних документів, котрі регулюють та регламентують окремі фінансові відносини підприємства.

Безпосередньо фінансове управління на підприємствах характеризується конкретним змістом і чіткою орієнтацією на досягнення поточних та стратегічних цілей діяльності суб’єктів господарювання й успішного розв’язання відповідного кола завдань. У зв’язку з цим розрахунково-аналітична частина курсової роботи максимально наближена до умов реально діючого фінансового управління суб’єктів господарювання.

У процесі виконання курсової роботи при формулюванні висновків та пропозицій студенти мають визначити можливі напрями вдосконалення фінансово-аналітичної роботи в структурах суб’єктів господарювання шляхом використання прийомів економіко-математичного моделювання й електронно-обчислювальних машин.

У курсовій роботі, в межах її теоретичної та розрахунково-аналітичної частин, студенти повинні виявити здатність до проведення науково-дослідницької роботи. Зміст і напрями наукових досліджень вони погоджують із керівниками курсової роботи.

 

Структура курсової роботи

Для досягнення мети курсової роботи пропонується наступний підхід до її структури. Курсова робота за змістом складається із двох частин – теоретико-аналітичної і планово-аналітичної. Перша частина курсової роботи представлена матеріалами контрольної роботи з дисципліни «Фінанси підприємств»; друга частина висвітлює зміст планово-аналітичної роботи з формування окремих розділів фінансового плану суб’єктів господарювання. У першій частині курсової роботи розкривається один з аспектів фінансово-економічної теорії та проводиться аналіз й оцінка фінансового стану підприємства як попереднього етапу прийняття планових рішень фінансової діяльності суб’єктів господарювання. Друга частина курсової роботи безпосередньо пов’язана із проведенням планово-аналітичних розрахунків за основними напрямами фінансового управління суб’єктів господарювання.

При цьому враховується, що студенти пройшли виробничу практику і мають відповідний досвід практичної роботи з фаху бухгалтера, фінансиста, економіста.

Відповідно до цільового спрямування вивчення навчальних дисциплін «Фінанси підприємств», «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» та призначення курсової роботи у формуванні в студентів теоретичних знань і практичних навиків фінансового управління підприємством пропонується така її структура.

Вступ

Розділ I. Теоретична частина роботи. У рамках вибраної теми характеризуються різні аспекти фінансово-кредитних відносин суб’єктів господарювання.

Розділ II. Аналіз і оцінка фінансового стану підприємства.

Розділ III. Фінансова діяльність із формування операційного прибутку суб’єкта господарювання.

Розділ ІV. Планування інноваційного розвитку та результатів фінансової діяльності суб’єктів господарювання.

Висновки

Література

Додатки

Запропонована структура курсової роботи може бути доповнена іншими розділами, виходячи з особливостей конкретного підприємства й напрямів науково-дослідницької роботи студента.

Інформаційною базою розрахунків курсової роботи є дані річної бухгалтерської звітності підприємства, місця проходження практики студента зокрема.

Форма № 1 – Баланс підприємства;

Форма № 2 – Звіт про фінансові результати.

Для дослідження окремих аспектів фінансової діяльності суб’єктів господарювання в рамках індивідуальної науково-дослідницької роботи студента можуть бути використані дані наступних звітних документів підприємства:

Форма № 3 – Звіт про рух грошових коштів;

Форма № 4 – Звіт про власний капітал.

 

3. Методичні вказівки до змісту курсової роботи

У вступі до курсової роботи розкривається сутність та важливість завдань фінансового управління суб’єкта господарювання в системі його загальногосподарського управління. Згідно з вимогами до фахових знань і навиків спеціалістів фінансового профілю підприємств формуються мета й завдання курсової роботи. Визначається об’єкт та інформаційні джерела, з використанням яких будуть проводитися розрахунки і дослідження сформульованих питань фінансового управління суб’єктів господарювання. Наводиться перелік основних методів дослідження, що будуть використані в курсовій роботі.

Обсяг вступу – 2-3 сторінки.