Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

СКОРОЧЕННЯ І УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

A Absolute абсолютний (про величину)

A Action дія; бій

A Active активний; діючий

A Activity активность; діяльність

A Actual фактичний, дійсний

A Air повітря; повітряний

A Alcohol алкоголь; спирт

A Ambulance санітарний транспортний засіб (автомобіль, літак, вертоліт)

ABS Absolute абсолютний

AbS Absolute Value абсолютна величина

AbS Absorption поглинання; всмоктування

ABS American Bureau of Standards Американський комітет стандартів

ABST Absolute Temperature абсолютна температура

AC, A-C Alternating Current змінний струм

АСС Accident нещасний випадок; аварія

АСС Accidental випадковий

ACS American Chemical Society Американська Хімічна Спілка

ADDIT Addition прибавка; добавка;

ADDL Additional додатковий

AESC American Engineering Standards Committee Американський комітет технічних стандартів

AFA Angus Fire Armour Бр копманія «Ангус фаєр армор лімітед» (розробляючи пожежне приладдя)

AFML Air Force Materials Laboratory лабораторія матеріалів ВВС

AFSБр Aerodrome Fire Service Аеродром протипожежної служби

AFS Army Fire Service пожежна служба сухопутних військ

AGAS Aviation Gasoline авіаційний бензин

AGL Above Ground Level над рівнем землі; геометрична [точна] висота

AHD Ahead вперед ; спереді

АНЕ Air Heat Exchanger повітряний теплообмінник

AI Accident and Indemnity аварія і виплата збитків

AIT Autoignition Temperature температура самозгоряння

AL Alcohol спирт

AL Autolean Mixture автоматично з’єднювальна речовина

ALC Alcohol спирт

ALM Alarm тривога; сигнал тривоги; аварійний сигнал

ALM Alarm Bell сигнал тривоги

ALPAF &RC Airline Pilots' Association Fire and Rescue Committee рятувальний комітет Американської спілки пілотів авіаційно-транспортних компаній

ALZ Assault Landing Zone зона висадки десанта , плацдарм десантування

AM Amatol аматол (вибухова речовина)

АМАВ Air Ministry's Accident Branch управління розслідування авіаційних катастроф при міністерстві авіації

AMALC Amyl Alcohol аміловий спирт

AMP Ampere ампер

AMP Amplifier підсилювач

AMRA Army Materials Research Agency армійське управління з дослідження матеріалів

AMS Aeronautical Material Specifications технічні умови на авіаційні матеріали

AMS Aerospace Material Specifications технічні умови на авіаційно-космічні матеріали

AMSTD American Standard американський стандарт

АМТ Amount кількість; величина; маса

ANNOT Annotation анотація

ANN RGT Annual Report щорічний звіт

АО Access Opening оглядовий отвір [вікно ]; люк для доступу

AOIL Aviation Oil авіаційне масло

А-ОК All-Okay всі системи працюють нормально; все нормально

АР American Patent американський патент

АР Area of Burning Surface площа поверхні горіння

АРР Apparatus апарат; прилад; пожежна машина (автомобіль або
інші моторизовані засоби пожежогасіння)

АРР Approximate приблизний

APPAR Apparatus апарат; прилад; пожежна машина (автомобіль або
інші моторизовані засоби пожежогасіння)

APS Accessory Power Supply харчування агрегатів; допоміжне джерело живлення APU Auxiliary Power Unit допоміжна силова установка

AQ Aqua вода

AQSOLN Aqueous Solution водний розчин

AR Area площа; ділянка; район; зона

AR Autorich Mixture автоматично збагачена суміш

ASA American Standards Association Американська асоціація стандартів

ASB Asbestos азбест

ASB-C Asbestos-Covered покритий азбестом

ASIS Abort Sensing and Implementation System система виявлення
несправності та аварійного порятунку

ASS American Society of Safety Engineers Американське товариство інженерів з техніки безпекиASTM American Society for Testing Materials Американське суспільство по випробуванню матеріалів

ASTO Assembly Tool складальний інструмент

ASTU Automatic Systems Test Unit блок автоматичного випробування систем

AT Abel Closed Tester прилад Абеля-Пенського для визначення температури спалаху

AT Air Temperature температура повітря

AT, ATM Atmosphereатмосфера

AUX FS Auxiliary Fire Station Допоміжна пожежна станція

AVGAS Aviation Gasoline авіаційний бензин

AVTURAviation Fuel авіаційний гас

В

В British британський, англійський

BASEEFA British Approval Services for Electrical Equipment in Flammable Atmosphere Британська атестаційна служба електроустаткування, що працює в пожежонебезпечному середовищі

BDY Boundary межа; лінія або поверхня розділу

BFPSA British Fire Protection Systems Association Британська асоціація виробників систем пожежного захисту

ВНР Brake Horsepower гальмівна [ефективна] потужність

ВНР British Horsepower англійська кінська сила (745,7 Вт)

BHP-HR Brake Horsepower-Hour гальмівна кінська сила-година

BL Barrel барель

BLEVE Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion вибух в результаті розширення парів легкокип’ячої рідини

BMP Brake Mean Pressure середній (ефективний) тиск в гальмівній системі

BND, BNDRY Boundary межа; лінія або поверхня розділу

ВР Barometric Pressure барометричний тиск

ВР Boiling Point точка [температура] кипіння

BPIБр Base Petrol Installation бензозаправна установка; базове сховище пального

BPV Back-Pressure Valve клапан зворотного тиску

BRP British Patent британський [англійський] патент

BS British Standard британський [англійський] стандарт

BS Bureau of Standards бюро стандартів

BSH Bushel бушель

BSI British Standards Institution Британський інститут стандартів

BSS British Standard Specification британська стандартна специфікація

ВТНЕ Brake Thermal Efficiency ефективний ккд

BTHU, BTU British Thermal Unit британська теплова одиниця

BTU/P British Thermal Units per Pound (число) британських теплових одиниць на фунт

BTU/SEC British Thermal Units per Second(число) британських теплових одиниць в секунду

BTU/SQFT British Thermal Units per Square Foot (число) британських теплових одиниць на квадратний фут

BTU/SQ FT/MIN British Thermal Units per Square Foot per Minute (число) британських теплових одиниць на квадратний фут в хвилину

BTU/SQ FT/°MTD/HR British Thermal Units per Square Foot per Degree of Temperature Difference per Hour (число) британських теплових одиниць на квадратний фут і на градус температурної різниці в годину

BTU/SQ IN British Thermal Units per Square Inch (число) британських теплових одиниць на квадратний дюйм

BWV Back-Water Valve клапан зворотнього потоку

BZ Benzene бензол

С

С Calorie мала калорія, грам-калорія

С Calorie (Large) велика калорія, кілограм-калорія

С Capacity обсяг; ємність; потужність; вантажопідйомність

С Carbon вуглець

С Centigrade по температурній шкалі, градуйованою в градусах Цельсія

С Coefficient коефіцієнт

С Constant константа; постійна, (величина)

СА лат Circa близько, приблизно

СА Thermal Conductance per Unit Area теплопровідність одиниці площі

CAL (Gram-)Calorie мала калорія, грам-калорія

CAL(Kilogram-)Calorie велика калорія, кілограм-калорія

CAN Canvas брезент; полотно; парусина

CAP Capacity обсяг; ємність; потужність; вантажопідйомність

CAS Casualty нещасний випадок; катастрофа

CAT Catalyst каталізатор

С/С Between Centers між центрами

СС Combustion Chamber камера згоряння

СС Cubic Centimeter кубічний сантиметр

CD Center Distance відстань між центрами або від центру

CD Civil Defense цивільна оборона

CDA Civil Defense Administration управління цивільної оборони

CEL, CELS, CEN Celsius температурна шкала, градуйована в градусах Цельсія

CFDRS Canadian Forest Fire Danger Rating System канадська система класифікації пожежної небезпеки в лісах

CFM Cubic Feet per Minute (число) кубічних футів в хвилину

CFRE Crash Fire Rescue Equipment (аеродромне) аварійно-рятувальне пожежне обладнання

CFRRT Crash Fire Rescue Response Time час реакції пожежно-рятувальних підрозділів (напр. при аварії Л А)

CFRV Crash Fire Rescue Vehicle аеродромний пожежно-рятувальний автомобіль

CFS Canadian Forestry Service лісова служба Канади

CFS Cubic Feet per Second (число) кубічних футів в секунду

CFT Cubic Foot кубічний фут

CG Center of Gravity центр ваги

СНЕМ RES Chemically Resistant хімічностійкий

CHG Change зміна; переміна; перехід

СН TEMP Charge Temperature температура займання

CHU Caloric Heat Unit калорія

CHU Centigrade Heat Unit фунт-калорія (метрична теплова одиниця)

CLS Class клас; розряд; тип

CM Centimeter сантиметр

CMC Centimeter Cube кубічний сантиметр

CML Chemical хімічний

COEF(F) Coefficient коефіцієнт; постійна

COM Communication повідомлення; комунікація

COMB Combination з'єднання; комбінація; поєднання

COMB Combustibility горючість

COMB Combustible пальне; займистий, горючий

COMB Combustion згоряння; горіння; спалювання

СОМР Composition склад; композиція; з'єднання; суміш

COMPDCompound. склад; з'єднання

CONST Constant константа, постійна (величина)

COV Cross-Over Valve триходовий або перекидний клапан

СР Calorific Power теплотворність; теплопродуктивність

СР Chemically Pure хімічно чистий

CPLG Coupling з'єднання; зчеплення; (сполучна) муфтаCPTY Capacity обсяг; ємність; потужність; вантажопідйомність

CS Centistoke сантістоксах (одиниця кінематичної в'язкості)

CS Conduct Sheet розклад обов'язків по бойовій пожежній тривозі

СТС Carbon Tetrachloride чотирихлористий вуглець, тетрахлоретан

СТЕ Coefficient of Thermal Expansion коефіцієнт теплового розширення

CTIF Comite Technique International de Prevention et dextinction du Feu Міжнародний технічний комітет з питань попередження та гасіння пожеж

CTY Capacity обсяг; ємність; потужність; вантажопідйомність

CU Cubic кубічний

CUFT Cubic Foot кубічний фут

CUIN Cubic Inch кубічний дюйм

CUM Cubic Meter кубічний метр, кубометр

CUMM Cubic Millimeter кубічний міліметр

CV Calorific Value тепло утворююча здатність

CWP Circulating Water Pump циркуляційний водяний насос, насос системи циркуляції води

D

D Density щільність; питома вага

D Diameter діаметр

D Diffusion дифузія; розсіювання; поширення

D Drop крапля; падіння, зниження, перепад; падати, знижуватися (про напір)

DA Direct Action пряма дія ; миттєва дія (про детонатор)

DA Double Action подвійна дія

DAMCONT Damage Control запобігання або виправлення пошкоджень; боротьба з аваріями

DB Double подвійний

DC Damage Control запобігання або виправлення пошкоджень; боротьба з аваріями

DC Direct Current постійний струм; на постійному струмі

DC Drag Coefficient коефіцієнт лобового опору

DEC Decompose розкладається

DEG Degree градус; ступінь; щабель

DEG C/FT Degrees Centigrade per Foot (число) градусів Цельсія на фут

DEGD Diethylene Glycol Dinitrate діетіленглікольдінітрат

DENS Density щільність

EP(T) Department управління; відділ; департамент; міністерство

DG Degree градус; ступінь; щабель

DGR Danger небезпека; загроза

DHP Designed Horse-Power проектна потужність

DIAM Diameter діаметр

DIS Disconnection роз'єднання; вимикання

DISTR District район; округ; ділянка

DMH Drop Manhole оглядовий отвір

DNT Dinitrotoluene динітротолуол

DP Dew Point точка роси

DP Drill Practice навчальний

DPT Department управління; відділ; департамент; міністерство

DR Degree градус; ступінь; щабель

DRW Drawing креслення

DTA Differential Thermal Analysis диференційний термічний [термографічний] аналіз

DTN Detection виявлення; виявлення і визначення місця розташування лісової пожежі

DX Duplex подвійний; дуплексний

Е

Е Earth земля; заземлення

Е Efficiency ккд ;ефективність, продуктивність

Е Emergency надзвичайний стан або обставини; аварія; аварійний; допоміжний

Е Entry вхід

Е Evaporativity випаровуваність

ЕА Earth земля; заземлення

EFFY Efficiency ккд; ефективність; продуктивність

ЕНР Effective Horsepower ефективна (корисна) потужність в кінських силах

ЕНР Electric Horsepower електрична кінська сила

EJECT Ejector ежектор, викидач; струминний насос

EMERG, EMG Emergency надзвичайний стан або обставини; аварія; аварійний; допоміжний

ЕМТ Emergency Treatment невідкладна медична допомога

ENT Entrance вхід

ЕР Earth Plate заземлювальна або заземлена пластина; земляна шина

ЕР Explosionproof вибухобезпечний

EPS Electric Protection Services служба безпеки при роботах з електричним струмом

EPS Emergency Power Supply аварійне енергопостачання; аварійне джерело живлення

ER Emergency Rescue порятунок при аварії

EST WT Estimate Weight розрахункова маса

ЕТ Early Treatment перша медична допомога

ЕТ Ethyl етил

ЕТ ALC Ethyl Alcohol етиловий спирт

EVAC Evacuation евакуація; спорожнення; створення розрідження

EVCT Evacuated евакуйований

EX Experiment досвід, експеримент

EXP Expansion розширення

EXPER Experiment досвід, експеримент

EXPL Explode підривати (ся)

EXPLR Explorationдослідження; розвідка

EXPLS Explosives вибухові речовини

EXT External зовнішній; підвісний (про бак)

EXT Extinguish гасити (вогонь)

EXT Extinguisher вогнегасник

EY Emergency надзвичайний стан або обставини; аварія; аварійний; допоміжний

F

F (Degrees) Fahrenheit температура за шкалою Фаренгейта; температурна шкала Фаренгейта

F Factor of Safety коефіцієнт надійності або безпеки;

F Fire вогонь; пожежа; багаття; запалювати

F Fixed нерухомий; фіксований; стаціонарний; постійний

F Fluid рідина; текуче середовище (рідке або газоподібне); рідкий

F Fluorine фтор

F Fog туман

F Foot фут (0,305 м).

F Fuel паливо; пальне; заправляти (ся) паливом

F Fuze детонатор; запальник (вогнепровідного шнура)

F Secondary Station of Fire Command пожежний резерв

FA Fire Alarm пожежна тривога

FA Flight Accident повітряна подія

FAH, FAHR Fahrenheit температура за шкалою Фаренгейта;

FAI Fresh Air Inlet припливно-вентиляційний отвір

F AND T Fire and Theft пожежа і розкрадання

F AND W CHG Feeding and Watering Charge харчування та водопостачання (на пожежі)

FB Fire Brigade пожежна бригада [команда, загін]

FBH Fire Brigade Hydrant пожежний водорозбірний гідрант

FBL Fire Brick Lining футеровка або внутрішнє облицювання з

вогнестійкої цегли

FBU Fire Brigade Union профспілка пожежних

FC Fire Cock пожежний кран

FC Fire Control боротьба з пожежами; пожежна безпека

FC Forestry Commission комітет з охорони лісів

FCDA Federal Civil Defense Administration федеральне управління цивільної оборони

FCST Forecast пророкування, прогноз

FD Feed подача, харчування; приплив; подавати, нагнітати

FD Fire Department пожежна команда; управління пожежної охорони

FDIK Fire Department Instructor's Conference конференція інструкторів пожежних команд

FDR Fire Door пожежна перемичка; заслінка; пожежна двері

FE Forest Engineer інженер-лісник

FF Fire Fighter пожежний; вогнегасник

FF, FFTG Fire Fighting боротьба з пожежами; пожежні заходи

FG Fire Guards добровільна пожежна охорона

FG Fire Guardsman боєць добровільної пожежної охорони

FH Fire Hose пожежний рукав

FH Fire Hydrant пожежний гідрант

FHC Fire Hose Cabinet ящик для пожежного рукава

FHY Fire Hydrant пожежний гідрант

FI False Information неправдиве повідомлення, неправдива інформація (напр. про пожежу)

FIA Factory Insurance Association асоціація фабричного страхування

FL Fluid рідина; текуче середовище (рідке або газоподібне); рідкий

FL Fluorine фтор

FLAM Flammable (легко) займистий

FLAME Facility Laboratory for Ablative Materials Evaluation лабораторна установка «Флейм» для оцінки абляційних матеріалів

FLEX Flexible гнучкий; еластичний; пружний

FLHLS Flashless незаймистий; не дає спалаху

FLPR, FLPRF Flameproof вогнестійкий; незаймистий

FLPT Flash Point температура спалаху

FM Fire Main пожежна водопровідна магістраль

FM Fireman пожежний; підривник

FM PROT Fire-Mesh Cover Protected захищений пожежної сіткою

FN Fireman пожежний; підривник

FNH Flashless Nonhygroscopic незаймистий і негігроскопічний

(про порох)

FNP Fusion Point точка плавлення

FO Fuel Oil рідке паливо; нафтове котельне паливо

FOC Fire Offices Committee комітет страхувальників від вогню

FOR Forestry лісівництво; лісництво

FP Feed Pump живильний насос

FP Fireplace вогнище; камін; місце для розведення вогню

FP Fire Plug пожежний гідрант або кран

FP Fire Policy поліс страхування від вогню

FP Fireproof вогнестійкий, вогнетривкий; жаротривкий

FP Flameproof вогнестійкий; незаймистий

FP Flashless Propellant незаймисте ракетне паливо

FP Flash Point температура спалаху

FP Freezing Point точка [температура] замерзання

FP Fusible Plug плавкий запобіжник

FPA Fire Protection Association Асоціація (по розробці заходів) пожежного захисту

FPB Fire Prevention Bureau відділ пожежної профілактики

FPD Field Petrol Depot польовий склад пального і мастильних матеріалів FPRF Fireproof вогнестійкий, вогнетривкий; жаротривкий

FPS Feet per Second (число) футів в секунду

FR Flame-Retardant вогнеутримуючий

FR Reducing Flame відновне полум'я

FRCST Forecast пророкування, прогноз

FRS Fire Research Station пожежно-дослідна станція

F / S Factor of Safety коефіцієнт надійності або безпеки

FS, F / S Feet per Second (число) футів в секунду

FSNA Fire Service National Academy національна академія пожежної

служби

FSO Flying Safety Officer офіцер служби безпеки польотів

FSTS Fire Service Training School школа підготовки спеціалістів

пожежно-рятувальної служби аеропортів

FT Firing Temperatureтемпература займання [спалаху]

FT Firing Time Period тривалість згоряння (нафтопродуктів

в стандартних умовах)

FT Flame-Tight вогнестійкий, вогнетривкий; жаротривкий

FT Flight Test випробування польоту

FTHD Feed Head напір у футах (водяного стовпа)

FT-LB Foot-Pound футо-фунт

FT LB / MIN Feet-Pounds per Minute(число) футо-фунтів за хвилину

FT LB / SEC Feet-Pounds per Second (число) футо-фунтів в секунду

FT / MI N, FTPM Feet per Minute (число) футів в хвилину

FTPS, FT / S Feet per Second (число) футів в секунду

FT-T Foot-Ton футо-тонна

FWD Forward передній; передовий; вперед

FWI Forest Fire Weather Index погодний пожежний індекс

FXD Fixed нерухомий; фіксований; стаціонарний; постійний

G

G Gas газ; газовий

G Gauge вимірювальний прилад; індикатор, показник; калібр; манометр

G Generator генератор; джерело енергії

G Gram (me) грам

GA Gasoline бензин; газолін, легке пальне

GA Gauge вимірювальний прилад; індикатор, показник, калібр; манометр

GAL, GALL Gallon галон

GALL / MIN Gallons per Minute (число) галонів у хвилину

GALS Gallons галони; число галонів

GAR Garage гараж

GAS, GASO Gasoline бензин; газолін, легке пальне

G-CAL Gram-Calorie грам-калорія, мала калорія

GEL Gelatinous драглистий; желатиноподібний

GH Gaseous Hydrogen газоподібний водень

GHE Gaseous Helium газоподібний гелій

GL Gallon галон

GLV Globe Valve кульовий клапан

GLYC Glycerin гліцерин

GM Gram (me) грам

GND Ground земля; грунт; заземлення

GOX Gas (eous) Oxygen газоподібний кисень

GP Gauge Pressure манометричний [надлишковий] тиск

GP Group група; клас; групувати; класифікувати

GPF Gasoroof газонепроникний

GPH Gallons per Hour (число) галонів на годину

GPL Grams per Litre (число) грамів на літр

GPM Gallons per Minute (число) галонів у хвилину

GPM Grams per Minute (число) грамів у хвилину

IMR Institute Materials Research інститут по дослідженню матеріалів

IN Inch дюйм

INCDY, INCEND Incendiary запальний засіб або боєприпас; займистий

INFL Inflammable займистий, горючий

INS Inches дюйми; число дюймів

INS Insulation ізоляція, ізоляційний матеріал

INST Instantaneous миттєвий; миттєвої дії

INST Instruct навчати; інструктувати

INST Instruction інструкція; вказівка

INSTAB Instability нестійкість; нестабільність

INSTL Installation установка; пристрій; система; монтаж

INSTR, INSTRU Instruction інструкція; вказівка

INSTRU'S Instructions інструкції

INV Investigation розслідування; дослідження

IP Ignition Pointточка [температура] займання

IRFNA Inhibited Red Fuming Nitric Acid інгібірована червона димляча азотна кислота

ISFSI International Society of Fire Service Instructors міжнародне суспільство інструкторів пожежної служби

ISOM Isometric ізометричний

ISOTH Isothermal ізотермічний

IT Interfacial Tension натяг на поверхні розділу

IV Independent Variable незалежна змінна

IV Initial Velocity початкова швидкість

IWFNA Inhibited White Fuming Nitric Acid інгібірована біла димляча азотна кислота

J

JFRO Joint Fire Research Organisation об'єднана організація по пожежних дослідженнях

JP Jet Propellant ракетне паливо

K

K Kelvin коливання по температурній шкалі Кельвіна

KCAL Kilocalorie кілокалорія, велика калорія

KGPH Kilograms per Hour (число) кілограмів на годину

KGPM Kilograms per Minute (число) кілограмів у хвилину

KGPS Kilograms per Second (число) кілограмів у секунду

KGS Kilograms кілограми; число кілограмів

KG / S Kilograms per Second (число) кілограмів у секунду

KG / SQ M Kilograms per Square Meter (число) кілограмів на квадратний метр

KILO, KILOG, KLGR Kilogram (me) кілограм

KM Kilometer кілометр

KMPH, KMS / HR, KPH Kilometers per Hour (число) кілометрів на годину

KV Kinematic Viscosity кінематична в'язкість

KW Kilowatt кіловат

KWH Kilowatt-Hour кіловат-годину

L

L Latent Heat per Gram (me) прихована теплота на грам

L Latent Heat per Mole прихована теплота на моль

L Liaison зв'язок взаємодії (між пожежними підрозділами)

L Lightning блискавка

L Liter літр

L Liters літри; кількість літрів

LA Light Alloy легкий сплав

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.