Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

І режисуру як фах

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Режисура як мистецтво, як самостійна художня творчість, сформувалася (про це говорилось вище) десь наприкінці XIX ст. В якій країні це відбулося раніше за інші — не знаємо, та ця робота на таке дослідження й не розрахована.

Уже в кращих виставах до режисерського театру можна було знайти паростки багатьох елементів майбутнього режисерського театру, тобто спробу тлумачення п'єси, спробу пластичного вирішення, а також жорстку структуру сценічних діалогів і мізансцен.

Що ж нового тоді приніс до театру режисер?

А приніс він із собою, окрім авторської вистави, — репетиційний процес. Але й тут можна нагадати, що репетиції, як взаємна домовленість акторів про те, як грати і про що грати, існували в театрі й раніше. Однак як особливий творчий акт вони з'явилися в театрі все ж разом із організатором ви­стави. Присутність режисера перетворила кожну з репетицій на прообраз, своєрідну модель майбут­ньої вистави, бо в залі знаходився глядач-режисер.

Обмірковуючи задачі й функції режисера в наш час, ми часто забуваємо про перше й найго­ловніше його призначення — бути глядачем, пред­ставником громади на репетиціях.

Завдяки таким неординарним та яскравим осо­бистостям, як К. С. Станіславський, В. І. Немирович-Данченко, В. Є. Мейєрхольд, Л. Курбас та ба­гатьом іншим талановитим майстрам, режисура стала незалежною, а також сформувала са­мостійні творчі напрями в театральному мис­тецтві, при цьому особистість режисера набула ве­дучої ролі.

 

Режисер із непомітного спочатку теат­рального помічника із загальних питань поступо­во перетворився на цілковитого «хазяїна» творчого процесу й усього сценічного майданчика. Сьогодні в театрі, кіно, на естраді та в масових святах і ви­довищах режисер — це лідер, який веде за собою весь творчий колектив. Від нього чекають нових ідей, нових цікавих захоплюючих заходів! Жодна з художніх мистецьких професій на сьогоднішній день не користується такою популярністю, не вик­ликає такого інтересу, як професія «режисер». По­яснюється це тим, що його роль у видовищних ми­стецтвах надто висока, бо кінцевий результат складається з багатьох компонентів, котрі не­обхідно привести до єдиного знаменника, скласти в єдине ціле — твір сценічного мистецтва.

В. І. Немирович-Данченко лаконічно й чітко визначив природу режисерської творчості: «1. Режисер-тлумач, бо він показує як: грати, так що йо­го можна назвати режисером-актором чи режисером-педагогом; 2. Режисер-дзеркало, яке віддзер­калює індивідуальні якості актора; 3. Режисер-організатор всієї вистави»9.

Це визначення видатного майстра сцени є осно­вою режисерського фаху, в якому б виді видовищно­го мистецтва не працював режисер. «Різниця в ро­боті режисера в тім чи іншім виді мистецтва виз­начається специфікою даного виду, його особливості, закономірностями та засобами виразності Але основа лишається однаковою, бо мета і завдан­ня однакові для всіх видів видовищних мистецтв ом складної динамічної системи художніх об-азів служити великій справі виховання народу»10. Отже, режисер — це і організатор творчого про­су, і педагог, і творець, і перший глядач. — так можна дуже коротко визначити деякі його основні функції. Від нього, як інтерпретатора драма­тургічного матеріалу, насамперед, залежить плідність зусиль всієї постановчої групи, ідейно - художній рівень і достовірність розкриття життя людського духу у виставі, фільмі чи масовій дії.

«На сьогоднішній день, накопичений великий те­оретичний досвід, добре розроблені окремі части­ни дисципліни, котру ми називаємо режисурою, особливо досконало вивчені сфери роботи з акто­ром (у працях режисерів О. Д. Попова, Г. О. Товстоногова, М. О. Кнебель, О. В. Єфроса, О. О. Гончарова отримали розвиток ідеї К. С. Станіславського, В. І. Немировича-Данченка), плідно досліджується історія режисерського мистецтва (праці Т. Бачеліс, Е. Полякової, К. Рудницького, І. Соловйової, М. Строєвої). Цілісної ж теорпрежисири до цих пір немає, хоча, здавалося б, усе в мистецтві й есте­тиці було для цього підготовлено»и.

У режисурі масових театралізованих заходів на­копичений ще недостатній досвід, щоб можна було спиратися на нього в практичній роботі. Згадаймо праці І. Туманова, І. Шароєва, В. Вершковського, Д. Генкіна. Цілісної теорії тут теж немає.

Синтетична природа масового театралізовано­го свята, тонально-пластичний характер сце­нічної образності, колективність творчого процесу, масове сприйняття, а часто й прямий безпосе­редній контакт із глядачем, своєрідність їхньої жи­вої взаємодії ставить перед режисером театралізо­ваних заходів певні цілі й важливі завдання, а та­кож висуває до нього великі вимоги. Природа масового свята вимагає від режисера не тільки наявності широких і різноманітних знань у різних сферах науки й мистецтва, але й здібностей і майстерного володіння технікою побу­дови сценічних образів у просторових і часових ка­тегоріях. А це — знання життя, людей, професій.

«Сутність режисури міститься в умінні переда­ти розуміння думок і почуттів драматурга через третє обличчя, через виконавця, і цей складний «подвійний контрапункт» потребує від режисера глибоких знань психології людини, її. духовних рухів»12.

Художник, мислитель, громадянин — ось най­важливіші складові частини особистості режисе­ра. Він має справу з творчим колективом, працює в тісному контакті з художньою радою, і це багато до чого зобов'язує.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.