Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Технічна характеристика станції

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1.1. Класність і вид за призначенням станції

Станція Дніпропетровськ розташована на головному ході двоколійної магістралі Верхівцеве - Нижньодніпровськ-Вузол.

За призначенням та характером роботи станція Дніпропетровськ є пасажирською об’єднаною. Станція Дніпропетровськ призначена для обслуговування дальнього, місцевого та приміського пасажирського сполучень, а також виконання екіпіровки та ремонту пасажирських составів і вагонів. Крім того, станція забезпечує потреби підприємств міста в перевезенні вантажів з колій незагального користування. За умовами обробки составів станція є кінцево-проміжною пасажирською, де частина поїздів починає і закінчує своє слідування, а інші проходять транзитом.

За обсягом і складністю роботи станція Дніпропетровськ віднесена до позакласної.

До стан­ції Дніп­ро­пет­ровськ при­микають перегони:

Пе­регін стан­ція Дніп­ро­пет­ровськ - пост Амур дво­ко­лій­ний без про­хід­них світ­ло­форів:

- міс­т №1 - об­ладна­ний прис­тро­ями двос­то­роннь­ого триз­начно­го кодового ав­тобло­куван­ня з ло­комо­тив­ною сиг­на­ліза­ці­єю;

- міс­т №5 - об­ладна­ний прис­тро­ями двос­то­роннь­ого триз­начно­го кодового ав­тобло­куван­ня з ло­комо­тив­ною сиг­на­ліза­ці­єю.

До пос­та Амур по не­пар­ній го­лов­ній ко­лії № І при­микає пе­регін пост Амур - стан­ція Нижнь­од­ніп­ровськ, об­ладна­ний од­но­ко­лій­ним од­нос­то­рон­нім ав­тобло­куван­ням з прис­тро­ями АЛС без про­хід­них світ­ло­форів. По пар­ній голов­ній ко­лії № ІІ між пос­том Амур та станцією Нижнь­од­ніп­ровськ пе­регін від­сутній, вхід­ні світ­ло­фори НАД пос­та Амур та Ч станції Нижнь­од­ніп­ровськ зна­ходять­ся в ство­рі. Вза­єм­на за­леж­ність сиг­на­лів для ру­ху по­їз­дів по пар­ній ко­лії за­без­пе­чу­єть­ся прис­тро­ями ЕЦ в пар­но­му нап­рямку.

Між станціями Дніпропетровськ і Горяїнове по головним коліям № I, II, III перегін відсутній. Всі колії обладнані МРЦ з двостороннім рухом. Рух пасажирських та вантажних поїздів по кожній з колій здійснюється в обох напрямках з ув′язкою пристроїв ЕЦ станцій.

Між станціями Дніпропетровськ і Кайдацька по головній колії перегін відсутній. Колія обладнана МРЦ з двостороннім рухом. Рух вантажних поїздів здійснюється в обох напрямках з ув′язкою пристроїв ЕЦ станцій.

При зупинці по станції поїздів непарного напрямку вагою більше 3800 т з електровозом серії ВЛ8 або більше 4000 т з електровозом серії ДЕ1, їх відправлення проводиться за допомогою підштовхуючого локомотива.

При відправленні поїздів непарного напрямку з колій станції, які мають обмеження швидкості до 15 км/год., а також при відправленні по головній колії № ІІІ підштовхування здійснюється при вазі поїзда більше 3600 т.

1.2. Технічне оснащення і характеристика парків і колій станції

За схемою пасажирська станція Дніпропетровськ є поперечного типу.

Колійний розвиток станції складається з трьох паралельно розташованих парків: приймально-відправного, екіпірувального та сортувального. Спеціалізація парків забезпечує поточність приймання та відправлення поїздів і маневрових пересувань, скорочення кількості ворожих маршрутів, мінімальний час на обробку поїздів та маневри.

Схематичний план станції Дніпропетровськ наведено у Додатку 2.

 

Технічна характеристика станційного поста централізації Амур наведена у таблиці 6.1.

 

Таблиця 6.1 - Технічна характеристика станційного поста централізації Амур

 

№ колій Назва колій Межі колій Довжина, м Місткість умовних вагонів Наявність на колії
від до Між Граничними стовпчиками корисна Електричної ізоляції Контактної мережі Пристроїв Кодування кодів
IАП Головна для пропускання непарних пасажирських та вантажних поїздів Є Є Є
IIАП Головна для пропускання парних пасажирських та вантажних поїздів Є Є Є
3АП Приймально-відправна для непарних та парних пасажирських та вантажних поїздів Є Є Є

 

 

Технічна характеристика приймально-відправного парку наведена у таблиці 6.2

 

 

Таблиця 6.2 - Технічна характеристика приймально-відправного парку

№ колій Назва колій Межі колій Довжина, м Місткість, умовних вагонів Наявність на колії
від до між граничними стовпчиками корисна електричної ізоляції контактної мережі пристроїв кодування колій
Прий­маль­но-від­прав­на для не­пар­них та пар­них па­сажирсь­ких по­їз­дів 22* Є Є Є
Прий­маль­но-від­прав­на для не­пар­них та пар­них па­сажирсь­ких по­їз­дів 15* Є Є Є
Прий­маль­но-від­прав­на для не­пар­них та пар­них па­сажирсь­ких по­їз­дів 18* Є Є Є
IV Го­лов­на для прий­ман­ня та від­прав­лення і пропус­кан­ня не­пар­них та пар­них ван­тажних по­їздів Є Є Є
Прий­маль­но-від­прав­на для не­пар­них та пар­них па­сажирсь­ких по­їз­дів 22* Є Є Є
Прий­маль­но-від­прав­на для не­пар­них та пар­них па­сажирсь­ких по­їз­дів 22* Є Є Є
Прий­маль­но-від­прав­на для не­пар­них та пар­них па­сажирсь­ких по­їз­дів 21* Є Є Є
Прий­маль­но-від­прав­на для не­пар­них та пар­них па­сажирсь­ких по­їз­дів 28* Є Є Є
Прий­маль­но-від­прав­на для не­пар­них та пар­них пасажирських по­їз­дів 22* Є Є Є
Прий­маль­но-від­прав­на для не­пар­них та пар­них па­сажирсь­ких по­їз­дів 21* Є Є Є
Прий­маль­но-від­прав­на для не­пар­них та пар­них па­сажирсь­ких по­їз­дів 23* Є Є Є

 

 

Продовження таблиці 6.2

Прий­маль­но-від­прав­на для непарних та парних пасажирських поїздів 22* Є Є Є
Прий­маль­но-від­прав­на для не­пар­них та пар­них ван­тажних по­їз­дів Є Є
Прий­маль­но-від­прав­на для не­пар­них та пар­них ван­тажних по­їз­дів Є Є
Прий­маль­но-від­прав­на для не­пар­них та пар­них ван­тажних по­їз­дів Є Є
XVIII Го­лов­на для прий­ман­ня та від­прав­лення не­пар­них та пар­них ван­тажних по­їз­дів Є Є Є
Прий­маль­но-від­прав­на для не­пар­них та пар­них ван­тажних по­їз­дів 337/349 21/22 Є Є
19а Хо­дова Є Є
Прий­маль­но-від­прав­на для не­пар­них та пар­них ван­тажних по­їз­дів Є Є
Для роз­ван­та­жуван­ня та на­ван­та­жуван­ня ба­гаж­них ва­гонів Упор 2*
Для роз­ван­та­жуван­ня та на­ван­та­жуван­ня ба­гаж­них ва­гонів Упор 2*
Для від­стою під­штов­ху­ючих ло­комо­тивів Упор Є
Для від­стою під­штов­ху­ючих ло­комо­тивів, ко­лій­них ма­шин, ва­гонів на­леж­ності ПЧ-9 Упор Є 120 м в бік упо­ру
Ходова Є
Для від­стою ва­гонів Упор 3* Є
Для від­стою ва­гонів Ворота 3*
Для відстою вагонів Ворота 2*
Об­відна 3* Є Є
Відстійна упор Є
Для від­стою па­сажирсь­ких ва­гонів Упор 6*
Для від­стою па­сажирсь­ких ва­гонів Упор 4*
Для від­стою па­сажирсь­ких по­їз­дів Упор 4*
Для від­стою па­сажирсь­ких ва­гонів Упор 6*

 

 

Закінчення таблиці 6.2

10к Ви­тяж­на 1* Є Є
36п Ви­тяж­на 1* Є Є
26п З'єд­ну­валь­на 1* Є Є
12е З'єд­ну­валь­на Є Є
Ділянка 8-40 Головна 4* Є Є Є
Ділянка 6-20 Головна 9* Є Є Є
Ділянка 78-168 Головна 9* Є Є Є
Ділянка 10-40 Головна 5* Є Є Є
Ділянка 2-158 Приймально-відправна 14* Є Є __
Ділянка 2-38 Головна 12* Є Є Є
Ділянка 76-166 Приймально-відправна 3* Є Є __
Ділянка 74-126 Приймально-відправна 5* Є Є Є
Ділянка 84-170 Приймально-відправна 9* Є Є __
Ділянка 116-134 Приймально-відправна 2* Є Є __
Ділянка 120-140 Приймально-відправна 5* Є Є __
Ділянка 1-63 Головна 10* Є Є Є
Ділянка 9-27 Приймально-відправна 2* Є Є __
Ділянка 19-13 Приймально-відправна 3* Є Є __
Ділянка 11-35 Головна 5* Є Є Є
Ділянка 17-13А Приймально-відправна 13А 2* Є Є Є

 

Примітка:

1. Міс­ткість ко­лій № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 1б, 2б, 25, 29, 30, 1к, 2к, 3к, 4к, 10к, 36п, 26п, 38, ділянок колій №№ 8-40, 6-20, 78-168, 10-40, 2-158, 2-38, 76-166, 84-170, 74-126, 116-134, 120-140, 1-63, 9-27, 17-13А, 19-13, 11-35 прий­маль­но-від­прав­но­го пар­ку вка­зана в 4-віс­них ва­гонах.

Місткість ділянок колій № 8-40, 6-20, 78-168, 10-40, 2-158, 2-38, 76-166, 84-170, 74-126, 116-134, 120-140, 1-63, 9-27, 17-13А, 19-13, 11-35 приймально-відправного парку розраховано без урахування довжини локомотива.

2. При ви­роб­ни­чій не­об­хіднос­ті у прий­маль­но-від­прав­но­му пар­ку доз­во­ля­єть­ся пропуск:

- ван­тажних по­їз­дів по ко­лі­ям, спе­ці­алі­зова­ним для прий­ман­ня та від­прав­лення пасажирсь­ких по­їз­дів (крім ко­лії № 1);

- по­рож­ніх па­сажирсь­ких сос­та­вів по ко­лі­ям, спе­ці­алі­зова­ним для прий­ман­ня та відправ­лення ван­тажних по­їз­дів;

3. Всі стрілки приймально-відправного парка включені в залежність пристроїв СЦБ поста МРЦ.

4. В приймально-відправному парку станції в наявності технологічні проїзди:

- через колії № 1, 2, 3, ІV, 5 західної сторони приймально-відправного парку;

- через тупикові колії № 1б, 2б приймально-відправного парку;

- через колії № 6, 7, 8, 9, 11, 12 західної сторони приймально-відправного парку;

- через колії № 6, 7, 8, 9, 11, 12 східної сторони приймально-відправного парку;

- від платформи № 3 до будинку ПТО.

Умови експлуатації технологічних проїздів визначаються місцевими інструкціями.

 

Технічна характеристика екіпірувального парку наведена у таблиці 6.3.

 

Таблиця 6.3 – Технічна характеристика екіпірувального парку

№ колій Назва колій Межі колій Довжина, м Місткість, умовних вагонів Наявність на колії
від до між граничними стовпчиками корисна електричної ізоляції контактної мережі пристроїв кодування колій
1еп Для від­стою і екі­піру­ван­ня па­сажирсь­ких сос­та­вів Упор 15* Є
2еп Для від­стою і екі­піру­ван­ня па­сажирсь­ких сос­та­вів Упор 15*
3еп Для від­стою і екі­піру­ван­ня па­сажирсь­ких сос­та­вів Упор 16*
4еп Для від­стою і екі­піру­ван­ня па­сажирсь­ких сос­та­вів Упор 14*
5еп Для від­стою і екі­піру­ван­ня па­сажирсь­ких сос­та­вів Упор 11*
6еп Для від­стою і екі­піру­ван­ня па­сажирсь­ких сос­та­вів Упор 9*
7еп Для від­стою і екі­піру­ван­ня па­сажирсь­ких сос­та­вів Упор 10*
8еп Для від­стою і екі­піру­ван­ня па­сажирсь­ких сос­та­вів Упор 10*
9еп Для від­стою і екі­піру­ван­ня па­сажирсь­ких сос­та­вів 318а Упор 4*

 

Примітка:

1. Міс­ткість ко­лій № 1еп, 2еп, 3еп, 4еп, 5еп, 6еп, 7еп, 8еп, 9еп екі­піру­валь­но­го пар­ку вка­зана в 4-віс­них пасажирських ва­гонах.

2. Всі стрілочні переводи екіпірувального парку включені до ЕЦ поста централізації МВ-2: № 402, 404, 406, 408, 410, 412, 414, 416, 418, 420, 428, 430.

3. Через стрілочні ділянки № 402 - 428 СП і № 404 СП екіпірувального парку діє технологічний проїзд. Умови його експлуатації визначаються місцевою інструкцією.

 

Технічна характеристика сортувального парку наведена у таблиці 6.4.

 

Таблиця 6.4 – Технічна характеристика сортувального парку

№ колій Назва колій Межі колій Довжина, м Місткість, умовних вагонів Наявність на колії
від до між граничними стовпчиками корисна електричної ізоляції контактної мережі пристроїв кодування колій
Сор­ту­валь­на
Сор­ту­валь­на Упор
Сор­ту­валь­на Упор
Сор­ту­валь­на Упор
Сор­ту­валь­на Упор
Сор­ту­валь­на Во­рота
Навантажувально-вивантажувальна Упор
Для від­стою ко­лій­них ма­шин Упор
Для від­стою ва­гонів Упор
Для від­стою та ре­мон­ту ва­гонів Упор
Для від­стою ва­гонів Упор
Для від­стою спец-вагонів Упор 8*
Вис­тавна для ва­гонів приз­на­чен­ням ТОВ "Енер­готран­ссер­віс" Упор
Вис­тавна для ва­гонів, приз­на­чен­ням ТОВ "Енер­готран­ссер­віс" Упор
48т Для від­стою ван­тажних ва­гонів, від­став­лення ва­гонів з не­без­печни­ми ван­та­жами Упор
Хо­дова
50т Для від­стою па­сажирсь­ких ва­гонів Упор 4*
51т Для від­стою па­сажирсь­ких ва­гонів Упор 4*
Хо­дова
Ви­тяж­на Є
Витяжна

Закінчення таблиці 6.4

36т Відстійна для від­стою від­нов­но­го по­їз­да Упор
37т Від­стій­на для від­стою від­новного по­їз­да Упор
38в Відстійна Упор

 

Примітка:

1. Міс­ткість ко­лій № 44, 50т, 51т сор­ту­валь­но­го пар­ку вка­зана в 4-віс­них пасажирських ва­гонах.

2. Стрілочні переводи № 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218 підключено до ЕЦ поста централізації МВ-4.

3. На стрілочній вулиці парку біля поста централізації оснащено вишку для проведення верхнього комерційного огляду верхньої частини вантажних вагонів.

4. Через колію № 36т сортувального парку діє технологічний проїзд. Умови експлуатації технологічного проїзду визначаються місцевою інструкцією.

5. Ва­гові май­стер­ні, ва­гоперевірні ва­гони при зна­ход­женні на стан­ції від­сто­юють­ся на ко­лії № 3г.

 

1.3. Службово-технічні приміщення станції

Адміністративний корпус станції Дніпропетровськ розміщений у будинку ПТО вантажне, яке знаходиться між приймально-відправним та сортувальним парками станції. На третьому поверсі будівлі розміщені зал засідань, приймальня, кабінети ДС, ДСЗ, ДСІ, ВК, кабінет агента з розшуку вантажу та багажу, комора. На другому поверсі будівлі розміщені приміщення прийомоздавальників вантажу та багажу і товарна контора. На першому поверсі будівлі розміщені приміщення слюсаря-ремонтника, СТЦ, санітарно-побутові приміщення (жіноча та чоловіча роздягальня).

Службові приміщення ДСЦС, ДСП поста МРЦ та оператора при ДСП поста МРЦ розташовані на третьому поверсі поста МРЦ, який знаходиться у західній стороні приймально-відправного парку.

В західному боці платформи № 3 розташований пост ДСПП поста «Захід».

В східному боці платформи № 5 розташовано приміщення ДСПП поста «Схід».

Пост централізації МВ-2 (службове приміщення ДСПЦ) розташований у горловині екіпірувального парку станції, а пост централізації МВ-4 (службові приміщення ДСЦ та ДСПЦ) - у горловині сортувального парку станції.

Пост централізації Амур (службове приміщення ДСПЦ) знаходиться в західному боці станційного поста централізації Амур.

Зі східного боку сортувального парку в районі пішохідного моста розміщено пост № 4 для сигналістів.

В східному боці сортувального парку в районі пішохідного моста розміщений пост для зберігання інвентарю для прибирання та очистки снігу.

 

1.4. Скорочена технічна характеристика господарств, які обслуговують станцію

ЛВЧД-1 примикає цеховими ремонтними коліями до колій екіпірувального парку. ЛВЧД-1 виконує ТО та деповський ремонт пасажирських вагонів, ТО та безвідчіпний ремонт вагонів у пасажирських поїздах по прибуттю та відправленню свого формування та транзитних поїздів, проводить відбір, підготовку до рейсу та екіпірування вагонів, виділення провідників.

Для зовнішнього миття кузовів пасажирських составів та електропоїздів в приймально-відправному парку станції встановлена ВММ. Її місткість становить 16 пасажирських вагонів. Порядок подачі составів на ВММ визначається технологічним графіком, розробленим згідно графіку обертання пасажирських і приміських поїздів, який наводиться в «Інструкції про порядок експлуатації ВММ», розробленої сумісно станцією Дніпропетровськ та ЛВЧД-1.

Із західного боку станції примикають ТЧ-8 та РПЧ-1. До основних функцій ТЧ-8 входять: проведення деповського ремонту та поточного обслуговування електровозів та тепловозів у повному обсязі, підготовка і екіпірування локомотивів до рейсу, до маневрової роботи. До основних функцій РПЧ-1 входять: проведення деповського ремонту та поточного обслуговування електросекцій у повному обсязі, їх підготовка до рейсу.

До ТЧ-8 приписані:

- електровози, що обслуговують пасажирські поїзда;

- маневрові тепловози, які обслуговують станції Дніпропетровського вузла і дільницю від станції Нижньодніпровськ-Вузол до станції Баглій.

До РПЧ-1 приписані електропоїзди приміського сполучення.

Тепловози, які обслуговують пасажирські поїзди, та електровози, які обслуговують вантажні поїзди, приписані до локомотивного депо станції Нижньодніпровськ-Вузол.

В будівлі ПТО вантажне, яке розташоване у сортувальному парку станції, розміщений лінійний відділ ПТО вантажних поїздів станції Дніпропетровськ, що входить у структуру ВЧДЕ-16. Працівники пункту проводять ТО вантажних вагонів по прибуттю, відправленню, при подачі та виставці вагонів з під’їзних колій, безвідчіпний ремонт на коліях станції. У разі необхідності, відчіпний ремонт здійснюється на спеціально виділеній колії в обсязі ТО-2. Згідно укладеного договору між промисловим підприємством та ВЧДЕ-16 оглядачі ПТО можуть виконувати підготовку вагонів у технічному відношенні під навантаження окремих вантажів.

Для обслуговування пасажирів на станції є ЛВОК Дніпропетровськ, одна висока та п’ять низьких платформ, пішохідний міст та підземний тунель (технічна характеристика яких наведена у пункті 1.6 даного розділу ТПРС). Порядок обслуговування пасажирів, організація їх посадки, висадки, вантажно-розвантажувальних робіт на пасажирських платформах викладено в технологічному процесі роботи вокзалу Дніпропетровськ.

У східному боці станції розміщена ПЧ-9, що обслуговує стан колійного господарства станції.

Також у східному боці станції знаходиться ЕЧК-11 та на території ТЧ-8 знаходиться ЕЧС-9, які обслуговують пристрої електропостачання станції.

ШЧ-6 обслуговує пристрої сигналізації та зв’язку на постах МРЦ, МВ-2, МВ-4, посту Амур. Службові приміщення для працівників ШЧ-6 на станції розташовані на посту МРЦ.

ВП-1 приписаний до станції Дніпропетровськ, колії відстою - № 36т, 37т.

Порядок відправлення ВП здійснюється згідно з «Інструкцією з відправлення ВП №1 Дніпропетровськ зі станції Дніпропетровськ».

 

1.5. Засоби зв’язку та передачі інформації

Для оперативного керування роботою робочі місця працівників станції обладнано засобами зв’язку:

1. Диспетчерський поїзний зв’язок для прямого зв’язку з ДНЦ Вузловської та Синельниковської дільниці.

2. Міжстанційний зв’язок, призначений для обміну інформацією між працівниками станцій.

3. Парковий двосторонній гучномовний зв’язок для інформування працівників та пасажирів, зв’язку ДСП та ДСЦ з працівниками ПТО, які беруть участь в обробці составів, з бригадою складачів і працівниками, які беруть участь у проведенні маневрової роботи. Пристрої двостороннього паркового зв’язку, які застосовуються для передавання вказівок про поїзну та маневрову роботу, постійно увімкнені, забезпечують безперервну дію каналів зв’язку, мають контроль увімкненого стану.

4. Оперативний прямий зв’язок для прямого зв’язку оперативних працівників станції.

5. Маневровий радіозв’язок для зв’язку з машиністами маневрових локомотивів, складачами поїздів, сигналістами, ДСПП.

6. Зв’язок АТС.

7. Поїзний радіозв’язок для зв’язку з машиністами поїзних локомотивів.

Станція Дніпропетровськ обладнана системою документованої реєстрації переговорів при виконанні поїзної та маневрової роботи. Порядок перевірки роботи та користування системою документованої реєстрації переговорів на станції встановлений місцевою інструкцією.

 

1.6. Характеристика пристроїв пасажирського та вантажного господарства

Оснащення для посадки, висадки пасажирів, проходу до місць посадки, проїзду та екіпірування пасажирських вагонів постільною білизною, поштою, інвентарем на території станції в приймально-відправному парку станції та посту Амур наведено у таблиці 6.5.

 

 

Таблиця 6.5 - Оснащення для посадки, висадки пасажирів, проходу до місць посадки, проїзду та екіпірування пасажирських вагонів постільною білизною, поштою, інвентарем на території станції в приймально-відправному парку станції та посту Амур

Назва пристроїв Довжина, м Номери колій
Висока крита пасажирська платформа № 1 602,9 м Біля колії № 1
Низька крита пасажирська платформа № 2 432,4 м Між коліями № 2 і № 3
Низька крита пасажирська платформа № 3 563,7 м Між коліями № 5 і № 6
Низька крита пасажирська платформа № 4 693,2 м Між коліями № 7 і № 8
Низька крита пасажирська платформа № 5 500 м Між коліями № 9 і № 11
Низька крита пасажирська платформа № 6 494 м Між коліями № 12 і № 14
Пішохідний міст з виходами на платформи і в сортувальний парк 600 м Над коліями № 1- 9, 11, 12, 14-20, 3а, 4т-8т
Пасажирський тунель з виходами на платформи № 2, 3, 4 97 м Під коліями № 1-9, 11
Низька без навісу пасажирська платформа № 1 53,6 м Біля колії № IАП
Низька без навісу пасажирська платформа № 2 101,3 м Біля колії № IIАП

 

Оснащення для посадки, висадки пасажирів спеціального призначення в сортувальному парку станції наведено у таблиці 6.6.

 

Таблиця 6.6 - Оснащення для посадки, висадки пасажирів спеціального призначення в сортувальному парку станції

Назва пристроїв Довжина, м Номери колій
Висока пасажирська платформа 125,2 м Біля колії № 50т
Висока пасажирська платформа 82,8 м Біля колії № 51т

 

Оснащення сортувального парку станції для проведення навантаження та розвантаження вантажів, пошти, огляду вагонів наведено у таблиці 6.7.

 

Таблиця 6.7 - Оснащення у сортувальному парку станції для проведення навантаження та розвантаження вантажів, пошти, огляду вагонів

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.