Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

3.1 Структура і вимоги

3.1.1 Текстовий матеріал курсового проекту оформляється у вигляді пояснювальної записки. Матеріал записки необхідно розміщати у такій послідовності: титульний аркуш (додаток А) ; завдання на проект (додаток Б); зміст(додаток В), вступ – 2-3 аркуша; загальна частина – 10 аркушів; спеціальна частина – 15аркушів, розрахункова частина – 3 аркуша; заходи з охорони праці та навколишнього середовища – 10 аркушів; економічна частина –3аркуша; графічна частина – 1-2 листів аркушу (А1); додатки (лістинг програми). Вступ, зміст, література, додатки писати посередині листа прописними літерами – шрифт 24

Об’єм курсового проекту від 30-40 аркушів (формат А4) – текстова частина, графічна частина А1 – 1-2 аркуша.

3.1.2 Титульні аркуші курсового проекту оформляються за зразками, які наведені в додатках.

3.1.3 Завдання на курсовий проект записується на бланках (додаток Б).

3.1.4 Зміст курсового проекту включає назви всіх розділів, підрозділів і пунктів (якщо вони мають назви). Вказуються номери сторінок, на яких розміщений початок розділів (підрозділів, пунктів).

3.1.5 Вступ курсового проекту повинен містити мету, завдання та актуальність в залежності від теми до курсового проектування.

У вступі необхідно показати значення теми, а також основні напрямки розв’язання проблеми.

3.1.6 Загальна та спеціальна частини курсового проекту розкривають суть і зміст заданої розробки. Перелік питань які необхідно вирішити, задається керівником в завданні на курсове проектування.

3.1.7 У висновках і пропозиціях слід вказати практичну цінність роботи, її техніко - економічну ефективність, соціальну цінність.

3.1.8 Список літератури повинен включати всі літературні джерела та електронні ресурси, які використані при виконанні курсового проекту. Список літератури складається в алфавітному порядку (Додаток – методичні вказівки). Посилання на літературні джерела оформляються в тексті у квадратних дужках (вказується порядковий номер джерела у списку літератури, сторінки – Л1,с.433).

Літературні джерела вказуються мовою оригіналу (Російські джерела – російською мовою, англійські, німецькі і т. д. – відповідно, якщо немає офіційного перекладу.

Кількість використаних літературних джерел може бути в межах 10-20 назв, але обов’язкових – 5 назв.

3.1.9 У додатках розміщують допоміжний матеріал необхідний для повноти текстової частини (таблиці допоміжних цифрових даних, протоколи та акти), рисунки (графіки, схеми, діаграми ) тощо.

 

3.2 Побудова пояснювальної записки

3.2.1 Загалом пояснювальна записка містить такі структурні елементи: «ЗМІСТ», «ВСТУП», розділи загальної частини, «ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ», додатки.

3.2.2 Розділи, за потреби, поділяють на підрозділи, пункти на підпункти. Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і підпункти можуть мати заголовки.

3.2.3 Заголовки розділів основної частини записки розміщують симетрично в середині рядка і пишуть великими буквами (подібно до інших структурних елементів).

3.2.4 Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів починають з абзацу і пишуть малими буквами, крім першої великої. Абзац має бути однаковим по всьому тексту записки. Усі заголовки в тексті записки не підкреслюють і в їх кінці крапку не ставлять. Кожний розділ пояснювальної записки, як і інших структурних елементів, починають з нового листа (сторінки).

3.2.5 Якщо заголовок складається з двох і більше речень, то їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовках розділів не допускається. Відстань між заголовком і наступним текстом – 15 мм .

3.2.6 Не допускається розміщувати найменування підрозділу, пункту, а також підпункту, якщо нижче є тільки один рядок тексту.


4. ЗМІСТ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ ТА ОРІЄНТОВНИЙ ОБ'ЄМ РОЗДІЛІВ

Назва розділу Об'єм Примітка
Титульний аркуш 1 аркуш додаток А
Завдання на проект 1 аркуш додаток Б
Зміст 1 аркуш додаток В
Вступ 3 аркуша Мета, актуальність та задачі, що ставляться у курсовому проектуванні
1. Загальна частина 10 аркушів  
1.1. Мова високого рівня С++   Мова, на якій реалізується завдання курсового проекту
1.2 Середа розробки   який розроблюється згідно теми на курсовий проект
1.3 Порівняльний аналіз програми з аналогічним за призначенням     який розроблюється або проектується згідно теми на курсовий проект
2. Спеціальна частина 15аркушів  
2.1 Опис графічного інтерфейсу розробленої програми   Який розроблено студентом відповідно до завдання до курсового проектування
2.2 Опис реалізації розроблених функцій   Які були розроблені в ходвиконання завдання до курсового проектування
2.3 Обгрунтування переваг та недоліків розробленої програми   згідно теми на курсовий проект
3. Розрахункова частина 3 аркуша  
3.1 Розрахунок середнього балу за тестування   Якщо виконується створення навчаючої програми
3.2 Розрахунок кількості символів перекодування або набраних символів   Якщо тема проекту стосується перекодування символів або створення текстового редактору
3.3 Розрахунок кількості програм-клієнтів підключених до програми клієнт-серверу або кількості клієнтів в чаті   Якщо тема проекту створення стосується створення чату або клієнт-серверних додатків
4. Заходи з охорони праці 7 аркушів  
5. Економічна частина 3 аркуша У випадку вивченої дисципліни «Економічна теорія»
6. Експлуатаційна частина 1-3 аркуша У разі необхідності, якщо цього вимагає тема курсового проекту.
7. Графічна частина 1-2 листа аркушів(А1) В залежності від способу виконання КП(теоретичний або з технічним підтвердженням)
Висновки 1-2 аркушів В залежності від поставлених задач у вступі
Література    
Додатки   Код розробленої програми (обов’язково) та ін. у разі потреби

5. ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ РОЗДІЛІВ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

Вступ

В розділі можуть відображатися наступні питання: основні особливості розвитку сучасної обчислювальної та цифрової техніки, порівняння свого програмного продукту з вже існуючими, сучасний асортимент програмного забезпечення для написання програм. Коротка характеристика методу рішення поставленої задачі. Характеристика теми курсового проекту, її актуальність, задачі та доцільність.

5.2 Загальний розділ

Привести галузь застосування, та описання методу поставленої задачі. Обґрунтування вибору програмного середовища для виконання завдання курсового проекту. Описання обраного середовища програмування.

5.3 Спеціальний розділ

Скласти алгоритм рішення задачі та описати його за допомогою або мови блок-схем, або мовою псевдокоду. Розробити та описати інтерфейс програми для вирішення певної задачі. Скласти інструкцію для користувача, в якій зрозуміло описати послідовність дій при роботі з даним програмним продуктом. Відтестувати програму на певних прикладах(якщо це математичний метод, то або розв’язати задачу в ручну, або за допомогою відповідного програмного забезпечення для вирішення цього класу задач; якщо це база даних, то підібрати певні дії для перевірки коректності роботи програми). Отримані результати тестових прикладів порівняти з результатами, що видає програма та зробити висновок щодо коректності роботи програми.

5.4 Розрахунковий розділ

Розрахувати параметри окремих функцій програми або часові затримки на виконання відкликів системи.

5.5 Охорона праці та протипожежна безпека

· Розділ виконується у відповідності з методичними рекомендаціями з охорони праці.

· Обов’язково надати ТБ при роботі з ПК, основні шкідливі напрямки для здоров’я та методи захисту.

 

Рекомендовано використовувати літературу вказану в переліку.

5.6 Економічна частина

Розрахунки собівартості розробленого програмного продукту

5.7 Експлуатаційна частина

 

Розробити інструкцію та рекомендації щодо використання та налагодження роботи розробленого програмного продукту.

Рекомендовано використовувати літературу вказану в переліку.

5.8 Графічна частина

Містить у собі блок-схему алгоритму роботи розробленої програми

Висновки

Перелік виконаної автором роботи з оцінкою здобутих результатів. Можливість узагальнення (удосконалення) методу (методики), або перенесення їх на інші задачі. Текст висновків може поділятись на пункти.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.