Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Список використаних джерел

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Надати список літератури, та нормативних документів які були використані при виконанні курсового проекту.

Додатки

Матеріали, які є допоміжними, додатковими. Це можуть бути роздруки програм, результати тестування, результати роботи програми, тощо. Програму можна додати на дискеті. Кожний додаток починається з нової сторінки і повинен мати назву, або позначатися великими літерами української абетки, наприклад, додаток 1, додаток 2 і т.п. Додатки повинні мати спільну з рештою роботи наскрізну нумерацію сторінок.

 

 


ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

Текст

6.1.1 Текстова частина проекту виконується на аркушах формату А4 зі штампом, акуратно, без виправлень, пишеться від руки (чорними чорнилами-пастою, використовуючи зебру № 2, або печатним шрифтом з наданням чернетки).

При виконанні курсового проекту з технічним підтвердженням дозволяється в друкованому вигляді( шрифт 14,Times New Roman з інтервалом 1,5),спеціальна та економічна частина з наданням чернетки.

6.1.2 Текст необхідно розміщувати на аркуші А4, дотримуючись таких розмірів (додаток – методичні вказівки п. 5).

6.1.3 Щільність тексту повинна бути однаковою (зебра № 2).

6.1.4 Зміст тексту ділиться на розділи, підрозділи, пункти. Кожний розділ починається з нового аркуша(сторінки), підрозділи і пункти записуються з абзацу.

Розділи повинні мати порядкові номери, позначені арабськими цифрами без крапки в кінці. Вступ і висновки не нумеруються.

Підрозділи нумеруються в межах підрозділу. Номер підрозділу складається із номера розділу підрозділу, розділених крапкою. В кінці номера підрозділу крапка не ставиться, наприклад: «1.3» (третій підрозділ першого розділу).

Номер пункту складається із номерів розділу, підрозділу і пункту, розділених крапками і без крапки в кінці. Наприклад: «1.1.2» (другий пункт першого підрозділу першого розділу).

6.1.5 Заголовки розділів пишуться симетрично до тексту печатними (прописними) літерами ; підрозділів, підпідрозділів – креслярським шрифтом № 5-7 . Абзацний відступ повинен дорівнювати п´яти знакам. Підкреслювати заголовки і переносити в них слова не дозволяється. Крапки в кінці заголовків не ставляться.

Якщо заголовок складається з двох чи більше речень, їх розділяють крапками.

Відстань від заголовка до тексту – 10 мм. Відстань заголовка від попереднього тексту – 15 мм.

6.1.6 Сторінки ПЗ (текстової частини нумеруються арабськими цифрами). Номер ставиться у правому нижньому куті аркуша в штампі.

Перші сторінки не нумеруються (титульний аркуш , завдання, зміст), нумерація вступу починається з четвертої сторінки. На ній проставляють цифру 4.

Ілюстрації (креслення, схеми, графіки, фотографії) і таблиці, які розміщені на окремих сторінках записки, включають в загальну нумерацію сторінок. Якщо розміри ілюстрацій чи таблиць більші за формат А4, їх враховують як одну сторінку і розміщують в кінці тексту, після висновків (в додатку).

6.1.7 Висновки вміщують безпосередньо після викладення суті проекту починаючи з нової сторінки.

У висновках наводять оцінку одержаних результатів розробки або її окремого етапу з урахуванням існуючих тенденцій вирішення поставленої задачі, можливі галузі використання результатів роботи, народногосподарську, наукову, соціальну значимість роботи.

6.1.8 Курсові проекти повинні надаватися в твердій обкладинці.

6.1.9 Оформлення курсового проекту відповідно до встановлених норм обов’язкове. Проекти, неналежно оформлені, до захисту не приймаються.

Формули

6.2.1 Формули та умовні позначення розміщують в тексті безпосередньо після посилань на них, посередині сторінки. Їх щільність повинна бути приблизно такою,ж як щільність основного тексту. Вище і нижче кожної формули або рівняння слід залишати не менше одного вільного рядка.

6.2.2 Формули нумеруються арабськими цифрами в межах розділу. Номер ставлять з правого боку аркуша на рівні формули в круглих дужках. Оформлення формули. Наприклад – плотність зразку Р в кг/м3 визначається за формулою

P= , (3.1)

де: m – маса зразку, кг;

V- об´єм зразку, м3.

 

 

Посилання у тексті на порядковий номер формули дається в дужках, наприклад: «у формулі (3.1)».

Значення символів і числових коефіцієнтів формул повинні наводитись безпосередньо під формулою у послідовності запису в формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта записуються з нового рядка. Перший рядок розшифровки починають зі слова «де» без двох крапок після нього. Перенести формули чи рівняння на наступний рядок дозволяється тільки на знаках виконуваних операцій, повторюючи знак операцій на початку наступного рядка.

Всі розрахунки, наведені в тексті, повинні виконуватися в одиницях міжнародної системи (С І).

Одиниці вимірювання ставлять після цифрових значень. Наприклад: 20м; 30мм. Якщо в тексті наводиться ряд цифрових значень одної розмірності, то одиниці фізичної величини вказують після останньої цифри. Наприклад: 30,40,50мм; 10х10х30 мм. Числа з розмірністю пишуться цифрами, а без розмірності – словами. Наприклад « натяг – не більше 10мм»; «заміри повторити п´ять разів».

Абстрактні числа до дев´яти в тексті пишуться словами, більше дев´яти – цифрами.

Наприклад: «п´ять блоків», «10 виступів». Дрібні значення пишуться цифрами, наприклад: «1/4 допуску».

Порядкові чисельники пишуть лише цифрами з відмінковим закінченням. Наприклад: 10-та крива; 21 – й день. При декількох порядкових чисельниках відмінкове закінчення погоджується з останнім з них. Наприклад: 2,3 і 4 графіки.

Кількісні чисельники пишуть без відмінкових закінчень. Наприклад: « на 5 листах», «в 20 випадках»

Дати пишуться без відмінкових закінчень. Наприклад: 10 лютого, але пишеться 80-ті роки, в 20-х роках.

При вказуванні меж (від – до) ставлять тире. Наприклад: сторінка 30-40.

6.3 Ілюстрації

6.3.1 Ілюстрації виконуються за допомогою ком´пютера або чорною тушшю або чорнилом (пастою) на білому папері, міліметровці або кальці. Калька повинна бути наклеїна на аркуші. Дозволяється на одному аркуші розміщати декілька ілюстрацій. Ілюстрації розміщають безпосередньо біля тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці дозволяється виконувати ілюстрації методом ксерокопіювання на листі А4 зі штампом. На всі ілюстрації мають бути посилання у тексті.

6.3.2 Розмір ілюстрації не повинен перевищувати розмірів формату А3 (297х420 мм). Фотографії розміщаються на стандартних аркушах у роздрукованому вигляді.

6.3.3 Всі ілюстрації нумеруються послідовно в межах розділу арабськими цифрами і позначаються словом «Рисунок». Номер рисунка складається з номера розділу і порядкового номера рисунка, розділених крапкою, наприклад: рисунок 3.1 (перший рисунок третього розділу).

6.3.4 Ілюстрації повинні мати назву, яка записується під ілюстрацією в один рядок з номером, наприклад: Рисунок 3.1 – Схема розміщення.

6.4 Таблиці

6.4.1 Цифровий матеріал, як правило, оформляється у вигляді таблиць. Таблиця складається із заголовка і рядків, боковика та граф. Графи мають заголовки (підзаголовки). Висота рядків таблиць – не менше 8 мм.

6.4.2 Заголовки граф і рядків таблиць слід писати з великих літер, підзаголовки - з малих, якщо вони складають одне речення із заголовком; із великих, якщо вони самостійні. Ділити заголовки таблиць по діагоналі не дозволяється. Графу «№ п. п.»в таблицю не включають).

6.4.3 Таблицю з великою кількістю рядків переносять на наступну сторінку. В такій таблиці після заголовка слід давати рядок нумерації граф. Цей рядок переносять і на наступну сторінку.

При переносі таблиць з правого боку пишуть «Продовження таблиці» з позначенням її номера.

6.4.4 Якщо таблиця текстова і текст в графах повторюється, то після першого повторення ставлять лапки, у випадку, коли запис в графі із одного слова, або « те ж» ,а при наступному повторенні – лапки, якщо запис в графі із кількох слів. Замість цифр, марок, знаків, математичних і хімічних символів, які повторюються, ставити лапки не дозволяється. Якщо цифрові або інші дані в якомусь рядку таблиці не наводять, то ставлять прочерк.

6.4.5 Кожна таблиця повинна мати заголовок. Слово «Таблиця» розміщують з лівого боку над таблицею. Таблиці нумерують аналогічно ілюстраціям.

Рисунки і таблиці розміщують після першого згадування про них в тексті.

6.5 Посилання в тексті на формули, таблиці, літературні джерела

6.5.1 Посилання в тексті на формули і рисунки оформляють в дужках, наприклад: у формулі ( 3.1), (рисунок 3.1).

6.5.2 При посиланні на таблицю пишеться слово « таблиця», якщо вона не має номера і, якщо має номер, наприклад: «в таблиці 1.2».

6.5.3 У повторних посиланнях на ілюстрації і таблиці, слід писати скорочено слово «дивись»: див. таблицю 1.3, див. рисунок 1.2.

6.5.4 Посилання в тексті на літературні джерела слід зазначити порядковим номером за переліком літературних джерел, виділеним двома квадратними дужками, наприклад: « у роботах [1-3]…» (джерело яке використовувалось та № сторінки, на яку посилається автор). Наприклад: Л1, с.10; Л2, с.56; Л3, с.87.

6.6 Перелік

6.6.1 Переліки, за потреби, можуть бути наведені всередині пунктів або підпунктів. Перед переліком ставлять двокрапку.

6.6.2 Перед кожною позицією переліку слід ставити малу літеру української абетки, або, не нумеруючи – дефіс.

Для подальшої деталізації переліку слід використовувати арабські цифри з дужкою.

6.7 Примітки

6.7.1 Примітки вміщують у тексті за необхідності пояснення змісту, таблиці або ілюстрації.

6.7.2 Примітки розташовують безпосередньо після тексту, таблиці, ілюстрації, яких вони стосуються.

Слово примітки пишуть з великої літери з абзацного відступу і з великої літери в тому ж рядку подають текст примітки.

 

Приклад

Примітка

5.7.3 Декілька приміток нумерують послідовно арабськими цифрами.

Приклад

Примітки:

1.

2.

Виноски

6.8.1 Пояснення до окремих даних, наведених у тексті або в таблицях, допускається оформляти виносками.

6.8.2 Виноски позначаються надрядковими знаками у вигляді арабських цифр (порядкових номерів) з дужкою. Нумерація виносок – окрема для кожної сторінки.

Знаки виноски проставляють безпосередньо після слова, символа, речення до якого дають пояснення. Текст виноски вміщають під таблицею або в кінці сторінки і відокремлюють лінією довжиною 30 – 40 мм в лівій частині сторінки.

 

6.9 Список літератури

6.9.1 Список літератури регламентується нормативними документами.

Список літератури – сукупність літературних джерел про документ, наведених за певними правилами, необхідних та достатніх для загальної характеристики та ідентифікації документа.

Додатки

6.10.1 Додатки оформляються як продовження пояснювальної записки і розміщаються в порядку посилання на них у тексті. Додаток повинен мати заголовок, розміщений в верху аркуша симетрично відносно тексту, написаний малими літерами з першою великою.

6.10.2 Кожний додаток починають з нової сторінки, посередині рядка над заголовком пишуть малими з першою великою слово «Додаток» і велику літеру,що позначає додаток.

6.10.3 Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер: Г, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Наприклад: додаток А, Додаток Б і т.д.

6.10.4 Текст кожного додатка, в разі необхідності, можна розділити на розділи, підрозділи, пункти, наприклад: А2-другий розділ додатка А.

6.10.5 Рисунки , таблиці, формули, що є у додатка, нумерують в межах кожного додатка, наприклад: Рисунок М3 – третій рисунок додатка М, формула (А1) перша формула додатка М.


7. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК ЗАХИСТУ КУРСОВИХ ПРОЕКТІВ

 

7.1 Керівництво курсовим проектуванням здійснює викладач відповідної дисципліни.

7.2 Перед початком курсового проектування проводиться консультація, на якій доводять, до відома студентів задачі, значення його для підготовки фахівців по даній спеціальності, повідомляється зразковий план пояснювальної записки, вимоги, що додаються до графічної частини завдання та інше.

7.3 Проведення консультацій по курсовому проектуванню проводяться в терміни передбачені по даному предмету навчальним планом.

7.4 Робота студентів над виконанням курсового проекту проводиться за графіком, складеному викладачем – керівником курсового проектування; в графіку вказується строки виконання основних розділів проекту. Виконання графіку всіма студентами перевіряється викладачем – керівником курсового проектування кожного тижня, з відмітками про виконання в навчальному журналі та в календарному плані студента.

7.5 Закінчені курсові проекти у встановлений термін здаються студентами керівнику курсового проектування для перевірки якості роботи студентів, відповідність об´єму, змісту завдання. Після перевірки, креслення та пояснювальна записка підписуються викладачем і повертаються студенту разом з рецензією для ознайомлення з виправленнями та вказівками викладача.

7.6 Захист курсових проектів проводиться комісійно –поза розкладом навчальних занять за окремим графіком, затвердженим заступником директора з навчальної роботи. При цьому пропонується викладачам – керівникам курсового проектування проводити прийом від студентів виконаних курсових проектів в порядку відкритого захисту.

Безпосередньо , хід захисту курсового проекту студентом можна розділити на кілька етапів.

Перший етап. Вступ.

Студент викладає суть завдання, пояснює його проблемність і актуальність. Характеризує структуру проекту, основні джерела використані при виконанні курсового проекту. Вказує проблеми, що виникли в ході роботи над темою курсового проекту.

Другий етап. Безпосередній захист курсового проекту. На даному етапі, студент повинен бути готовий відповісти на питання аудиторії і членів комісії із суті теми курсового проекту.

Третій етап. Підсумки.

На заключному етапі процесу захисту курсового проекту, заслуховуються думки присутніх членів комісії з приводу якості виконаної роботи, характеристику ведучою викладача. Виставляється оцінка за пророблену роботу. При цьому оцінка, зазначена в відгуку на проект, може бути змінена в кращу сторону.

7.7 Позитивна оцінка з предмету, по якому передбачено курсовий проект, виставляється тільки при умові успішної задачі курсового проекту ( не нижче чим на оцінку «3» (три), виставляється в залікову книжку.

Студентам, які отримали незадовільну оцінку по курсовому проектуванню, видаються інші завдання та встановлюється новий строк для їх виконання, (при наявності часу згідно навчального плану). До іспиту не допускаються студенти, які не виконали з даного предмету курсовий проект, якщо він передбачений навчальним планом.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.