Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Теми практичних занять02-02-60

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для самостійного вивчення та виконання практичних робіт

з дисципліни «Проектування систем регіональних перевезень»

для студентів спеціальності 7.07010102 «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний транспорт)»

денної і заочної форм навчання

 

Рекомендовано

методичною комісією

за спеціальністю 7.07010102 «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний транспорт)»

Протокол № 1

від 8 вересня 2015 р.

 

Рівне - 2015

Методичні вказівки для самостійного вивчення та виконання практичних робіт з дисципліни «Проектування систем регіональних перевезень» для студентів спеціальності 7.07010102 «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний транспорт)» денної і заочної форм навчання / О.Г. Кірічок. – Рівне: НУВГП, 2015. – 38 с.

 

Упорядники: Кірічок О.Г., доцент, кандидат технічних наук.

 

 

Відповідальний за випуск: Швець М.Д., в.о. завідувача кафедри транспортних технологій і технічного сервісу, кандидат технічних наук, доцент.

© Кірічок О.Г., 2015

© НУВГП, 2015

ЗМІСТ

Загальні положення................................................................................ 4

1. Опис програми навчальної дисципліни……………....................... 5

2. Зміст програми навчальної дисципліни…………………............... 6

3. Організація виконання самостійної роботи…………………………. 10

4. Теми практичних занять………………………………………….. 11

5. Зміст практичних робіт…………………………………………… 13

Практична робота № 1. Формування схеми маршрутів та

визначення обсягу транспортної роботи………………………….... 13

Практична робота № 2. Аналіз систем управління

транспортних підприємств різних регіонів України………………. 14

Практична робота № 3. Визначення тривалості кругового

рейсу транспортного засобу на регіональному маршруті…….….. 15

Практична робота № 4. Регіональний аналіз

роботи підприємств………………………………………………….. 16

Практична робота № 5. Розрахунок кількості транспортних

засобів, необхідних для забезпечення даного обсягу перевезень... 18

Практична робота № 6. Розрахунок аналітичних показників роботи автотранспортних підприємств на рівні регіону………….. 19

Практична робота № 7. Розрахунок економічних

показників роботи транспортних засобів на маршруті…………… 20

Практична робота № 8. Дослідження регіональних зв’язків

та транспортних потоків різних регіонів України………………… 21

Практична робота № 9. Розрахунок витрат на заробітну

плату водіїв та відрахувань на соціальні заходи………………….. 22

Практична робота № 10. Розрахунок витрат палива

та мастильних матеріалів……………………………………………. 24

Практична робота № 11. Розрахунок витрат

на запасні частини, технічне обслуговування, ремонт

автомобілів та відновлення шин, амортизаційні відрахування…... 25

Практична робота № 12. Визначення оптимального

рухомого складу транспортних засобів…………………………….. 27

Практична робота № 13. Розробка графіку руху

транспортних засобів на маршруті…………………………………. 28

Практична робота № 14. Розробка розкладу

руху водіїв на маршруті………………………………………...…… 32

Практична робота № 15. Система державного

контролю за діяльністю підприємства………………………..……. 34

6. Питання підсумкового контролю знань студентів……………… 36

Рекомендована література…………………………………………... 37

 

Загальні положення

Метоювикладання вибіркової дисципліни «Проектування систем регіональних перевезень» є засвоєння студентами теоретичних знань і практичних навичок в галузі проектування транспортних систем і процесів організації роботи автотранспортних підприємств для забезпечення ефективних регіональних перевезень вантажів і пасажирів автомобільним транспортом.

Завданнямнавчальноїдисципліни «Проектування систем регіональних перевезень» є ознайомлення з особливостями створення, розміщення та функціонування регіональних систем вантажних і пасажирських перевезень, формуванням регіональної мережі перевезень, прогнозуванням виробничої програми автотранспортних підприємств.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: вимоги нормативно-правових і нормативно-технічних документів з організації автомобільних перевезень; перспективи технічного розвитку й особливості діяльності транспортно-технологічних систем; економічні та методологічні умови створення регіональних систем перевезень вантажів і пасажирів; методологічні основи, теоретичну і науково-методичну базу формування систем регіональних перевезень;

вміти:планувати й організовувати транспортний процес автомобільних перевезень; визначати сфери доцільного використання автомобілів і автопоїздів залежно від конкретних умов перевезень, виду і властивостей вантажів при регіональних перевезеннях; визначати й формувати техніко-експлуатаційні показники роботи парку рухомого складу автотранспортного підприємства; здійснювати управління, організовувати контроль і регулювання процесу перевезення вантажів і пасажирів.

 

1. Опис програми навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів –5 Галузь знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура» Вибіркова
Модулів – 1 Спеціальність 7.07010102 «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний транспорт)»     Рік підготовки
Змістових модулів – 2 5-й 6-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання: не передбачене Семестр
Загальна кількість годин – 180 9-й 11-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи студента – 6   Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст   28 год. 2 год.
Практичні, семінарські
28 год. 8 год.
Лабораторні
- -
Самостійна робота
124 год. 170 год.
Індивідуальні завдання: -
Вид контролю: екзамен

2. Зміст програми навчальної дисципліни

Згідно з навчальною та робочою програмою до складу дисципліни «Проектування систем регіональних перевезень» входять теми, об’єднані в два змістові модулі:

Змістовий модуль 1

Проблеми формування регіональної транспортної системи

Тема 1. Регіональні вантажні перевезення в структурі транспортної системи України. Характеристика та аналіз транспортної системи України. Територіальна організація транспортної системи.

Література: [1, 7, 12].

Тема 2. Характеристика системи управління соціально-економічним розвитком регіону.Органи регіонального управління, їх функціонування, призначення, система їх утворення. Функції та повноваження органів регіонального управління.

Література: [2, 3, 11].

Тема 3. Оцінка економіко-географічного положення і природно-господарського використання території.Методи оцінки економіко-географічного положення. Показники кількісної оцінки економіко-географічного положення.

Література: [3, 10].

Тема 4. Регіональний аналіз стану і розвитку транспорту. Мета та етапи аналізу транспорту. Аналіз техніко-експлуатаційних показників розвитку транспорту.

Література: [3, 10, 11].

Тема 5. Основні аналітичні показники роботи автотранспортних підприємств на рівні регіону.Особливості аналізу вантажних та пасажирських перевезень. Аналіз організаційно-технічного рівня автотранспортного підприємства.

Література: [2, 9].

Тема 6. Регіональні аспекти і проблеми формування регіональних транспортних систем.Актуальність формування регіональних транспортних систем. Регулювання розвитку виробничої інфраструктури в регіоні.

Література: [3, 11].

Тема 7. Виробничий потенціал регіону – основа для формування транспортних зв’язків та матеріальних потоків.Формування регіональної мережі і організація управління руху вантажу. Стратегія розвитку регіональної мережі вантажних перевезень.

Література: [3, 10].

Тема 8. Методи проектування організаційних систем управління.Схема організаційного проектування структур управління. Організаційні структури регіону.

Література: [2, 8].

Запитання для самоконтролю

1. Дайте характеристику та наведіть аналіз транспортної системи України.

2. Розкрийте сутність територіальної організації транспортної системи.

3. Які Ви знаєте органи регіонального управління в Україні, порядок їх функціонування, призначення, система їх утворення?

4. Охарактеризуйте функції та повноваження органів регіонального управління.

5. Назвіть і опишіть методи оцінки економіко-географічного положення.

6. Які показники кількісної оцінки економіко-географічного положення Ви знаєте?

7. Яка мета та охарактеризуйте етапи аналізу транспорту?

8. Як проводиться аналіз техніко-експлуатаційних показників розвитку транспорту?

9. В чому полягають особливості аналізу вантажних та пасажирських перевезень?

10. Опишіть методику аналізу організаційно-технічного рівня автотранспортного підприємства.

11. Охарактеризуйте актуальність формування регіональних транспортних систем.

12. Яким чином здійснюється регулювання розвитку виробничої інфраструктури в регіоні?

13. Опишіть процес формування регіональної мережі і організації управління руху вантажу.

14. В чому полягає сутність стратегії розвитку регіональної мережі вантажних перевезень?

15. Охарактеризуйте схему організаційного проектування структур управління.

16. Які Ви знаєте організаційні структури регіону?

Змістовий модуль 2

Концепція розвитку автотранспортних підприємств

Тема 9. Основні підходи до розміщення транспортних підприємств окремих галузей економіки на території регіону.Концепція розвитку автотранспортних підприємств. Проблеми розвитку автотранспортних підприємств регіону і шляхи їх вирішення.

Література: [2, 5].

Тема 10. Прогнозування виробничої програми автотранспортного підприємства.Особливості прогнозування діяльності АТП на рівні регіону. Основні принципи прогнозування діяльності автотранспортного підприємства.

Література: [4, 7].

Тема 11. Стратегічне та поточне планування виробничо-економічної діяльності підприємства.Стратегічне планування діяльності АТП та його особливості. Поточне планування виробничо-економічної діяльності.

Література: [2, 4].

Тема 12. Характеристика діяльності автотранспортного підприємства в системі регіональних вантажних перевезень.Визначення основних вантажопотоків. Коефіцієнт нерівномірності вантажопотоків та побудова його епюр. Схеми перевезення вантажів транспортними засобами.

Література: [1, 7].

Тема 13. Обґрунтування організації управління автотранспортним підприємством.Вибір структури управління автотранспортного підприємства. Типи зв’язків організаційних структур. Різновиди виробничих процесів.

Література: [2, 4, 7].

Тема 14. Методи прийняття управлінських рішень функціонування і розвитку автотранспортних підприємств.Загальні підходи до прийняття управлінських рішень. Особливості розвитку спеціалізації автотранспортних підприємств.

Література: [2, 4].

Тема 15. Система державного контролю за діяльністю підприємства.Державні органи, що мають повноваження контролювати діяльність автотранспортних підприємств. Особливості державного управління та контроль за транспортною системою.

Література: [3, 11].

Запитання для самоконтролю

1. Яка сутність концепції розвитку автотранспортних підприємств?

2. Назвіть і охарактеризуйте основні проблеми розвитку автотранспортних підприємств регіону і шляхи їх вирішення.

3. Які особливості прогнозування діяльності АТП на рівні регіону Ви знаєте?

4. Назвіть основні принципи прогнозування діяльності автотранспортного підприємства.

5. В чому полягає стратегічне планування діяльності АТП та назвіть його особливості?

6. Як здійснюється поточне планування виробничо-економічної діяльності автотранспортного підприємства?

7. Як проводиться визначення основних вантажопотоків?

8. Як визначається коефіцієнт нерівномірності вантажопотоків та здійснюється побудова його епюр?

9. Опишіть схеми перевезення вантажів транспортними засобами.

10. Як здійснюється вибір структури управління автотранспортного підприємства?

11. Назвіть і охарактеризуйте типи зв’язків організаційних структур.

12. Які Ви знаєте різновиди виробничих процесів?

13. Охарактеризуйте загальні підходи до прийняття управлінських рішень на автотранспортному підприємстві.

14. Навіть і опишіть особливості розвитку спеціалізації автотранспортних підприємств.

15. Які Ви знаєте державні органи, що мають повноваження контролювати діяльність автотранспортних підприємств?

16. Охарактеризуйте особливості державного управління та контроль за транспортною системою.

3. Організація виконання самостійної роботи

Підсумком самостійної роботи над вивченням дисципліни «Проектування систем регіональних перевезень» є складання письмового звіту за темами, зазначеними у п. 2.

Загальний обсяг звіту визначається з розрахунку 0,5 сторінки на 1 год. самостійної роботи. Звіт включає план, вступ, основну частину, висновки, список використаної літератури та додатки (за необхідності).

Звіт оформлюється на стандартному папері формату А4 (210´297) з одного боку. Поля: ліве, верхнє та нижнє – 20 мм, праве – 10 мм. Звіт може бути рукописним або друкованим і виконується державною мовою.

Захист звіту про самостійну роботу відбувається в терміни, спільно обумовлені студентом і викладачем.

 

 

Теми практичних занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
денна форма навчання заочна форма навчання
1. Тема 1. Практичне заняття 1. Формування схеми маршрутів та визначення обсягу транспортної роботи. 0,5
2. Тема 2. Практичне заняття 2. Аналіз систем управління транспортних підприємств різних регіонів України. 0,5
3. Тема 3. Практичне заняття 3. Визначення тривалості кругового рейсу транспортного засобу на регіональному маршруті. 0,5
4. Тема 4. Практичне заняття 4. Регіональний аналіз роботи підприємств. 0,5
5. Тема 5. Практичне заняття 5. Розрахунок кількості транспортних засобів, необхідних для забезпечення даного обсягу перевезень. 0,5
6. Тема 6. Практичне заняття 6. Розрахунок аналітичних показників роботи автотранспортних підприємств на рівні регіону. 0,5
7. Тема 7. Практичне заняття 7. Розрахунок економічних показників роботи транспортних засобів на маршруті.

 

 

8. Тема 8. Практичне заняття 8. Дослідження регіональних зв’язків та транспортних потоків різних регіонів України. 0,5
9. Тема 9. Практичне заняття 9. Розрахунок витрат на заробітну плату водіїв та відрахувань на соціальні заходи. 0,5
10. Тема 10. Практичне заняття 10. Розрахунок витрат палива та мастильних матеріалів. 0,5
11. Тема 11. Практичне заняття 11. Розрахунок витрат на запасні частини, технічне обслуговування, ремонт автомобілів та відновлення шин, амортизаційні відрахування. 0,5
12. Тема 12. Практичне заняття 12. Визначення оптимального рухомого складу транспортних засобів. 0,5
13. Тема 13. Практичне заняття 13. Розробка графіку руху транспортних засобів на маршруті. 0,5
14. Тема 14. Практичне заняття 14. Розробка розкладу руху водіїв на маршруті. 0,5
15. Тема 15. Практичне заняття 15. Система державного контролю за діяльністю підприємства. 0,5
Разом

 

5. Зміст практичних робіт